Home Institutul de Lingvistic? Bucure?ti, 1949-2009
PDF Imprimare Email

         

INSTITUTUL DE LINGVISTIC? IORGU IORDAN - AL. ROSETTI" LA 60 DE ANI, 1949-20094

acad. Marius Sala

La semicentenarul Institutului de Lingvistic? Iorgu Iordan" mi terminam expunerea cu fraza: i doresc celui care va face urm?torul bilan? aniversar s? poat? spune, a?a cum facem noi acum, genera?ia celor care avem cteva decenii de munc? n Institut, c? aceasta ?i-a f?cut datoria". Nu b?nuiam pe atunci c? tot mie mi va reveni rolul de a face acela?i lucru... 10 ans apres".

Pentru cei ce nu ?tiu cum ?i-a f?cut datoria genera?ia despre care am vorbit (eu sunt cel mai vechi membru activ al ei - lucrez n institut din 1953), prezint pe scurt acest lucru.

Am avut conduc?tori de marc?: directori - acad. Iorgu Iordan, acad. Al. Rosetti; I. Coteanu, Al. Graur, D. Macrea ?i B. Cazacu, pe acea vreme membri coresponden?i ai Academiei Romne. n galeria celor care au condus sectoarele Institutului au fost: acad. Tudor Vianu, Mioara Avram, I. Ghe?ie, M. Seche, I. Fischer, Gh. Bolocan, M. Isb??escu, Vl. Drimba, to?i disp?ru?i. Sub conducerea lor s-au realizat marile lucr?ri ale Institutului. Amintesc, n primul rnd, pe cele trei propuse de Societatea Academic? nc? de la nfiin?area ei: dic?ionarul tezaur al limbii romne, gramatica ?i ortografia limbii romne.

4 Anterior Institutul de Lingvistic?, Institutul de Lingvistic? Iorgu Iordan ".


Gramatica limbii romne, cunoscut? sub numele de Gramatica Academiei, a fost nceput? n 1949 ?i realizat? n 1954, n dou? volume, avnd ca redactor responsabil pe D. Macrea; edi?ia a Il-a rev?zut? ?i ad?ugit?, din 1963, a avut ca redactori responsabili pe Al. Graur, Mioara Avram ?i Laura Vasiliu. Conduc?torul real al ambelor edi?ii a fost Al. Graur. Un rol fundamental n elaborarea Gramaticii a avut Mioara Avram, ?efa sectorului de gramatic?. Importan?a Gramaticii Academiei pentru cultura ?i ?coala romneasc? este imens?: a stat, timp de decenii, la baza manualelor de limba romn? din ?coli ?i a fost punct de referin?? pentru cursurile universitare ?i cercet?rile de


gramatic?. La acela?i sector, sub conducerea lui Al. Graur ?i a Mioarei Avram, au fost publicate primele trei volume din Formarea cuvintelor n limba romn? (1970, 1978, 1989).

Istoria dic?ionarului academic are peste un secol. ncerc?ri succesive (A.T. Laurian ?i I.C. Massim, B.P. Hasdeu, Al. Philippide) au r?mas f?r? rezultatele dorite de Academia Romn?. n 1906, aceasta a ncredin?at realizarea dic?ionarului lui S. Pu?cariu, unul dintre cei mai mari lingvi?ti romni ai secolului trecut. El a redactat, mpreun? cu un grup de lingvi?ti, la Muzeul Limbii Romne din Cluj - primul institut de lingvistic? din Romnia -, n perioada 1913-1949, volumele cuprinznd literele A-B, C, D-De, F-, J-lojni??. Dup? moartea lui S. Pu?cariu, Academia a decis continuarea dic?ionarului sub conducerea lui Iorgu Iordan (1949), care ?i-i asociaz? mai trziu pe I. Coteanu (1958) ?i pe Al. Graur (1965). De aceast? dat?, dic?ionarul nu se elabora ntr-un singur centru, ci a fost redactat la Bucure?ti (literele M, N, P, S, Z, D), Cluj (literele O, R, T, ?, U) ?i Ia?i (literele S, V, W, X, Y, E); litera L a fost mp?r?it? ntre institutele din Ia?i ?i Cluj. Lucr?rile Dic?ionarului au fost ntrerupte brutal n 1952, din motive ideologice, cnd conducerea Institutului din Bucure?ti a fost destituit?. Dup? 6 ani, odat? cu revenirea lui Iorgu Iordan la conducerea Institutului, au fost reluate lucr?rile sub o form? diferit? de seria Pu?cariu, cunoscut? cu sigla DA (noua serie are sigla DLR). Pn? n 1999 au fost redactate la Bucure?ti literele M, N ?i P.

O lucrare devenit? clasic? a fost realizat? la acela?i sector, sub conducerea lui Ion Coteanu, Dic?ionarul explicativ al limbii romne (ed. I 1975,

ed. II 1996).

Lucrul la Gramatic? ?i la Dic?ionar au constituit adev?rate ?coli de formare a unor cercet?tori - lexicografi sau gramaticieni - conduse de I. Coteanu, respectiv Al. Graur ?i J. Byck.

ncepnd din 1881, Academia Romn?, dup? o perioad? n care s-au propus diferite sisteme ortografice, a stabilit o ortografie care acorda prioritate principiului fonetic. Au urmat noi reglement?ri, cele mai importante n 1904 ?i 1932, care au nt?rit aplicarea acestui principiu. Cea mai important? reform? a fost cea din 1953. Ultimele lucr?ri normative din acea perioad? au fost realizate n institutul nostru ?i aprobate de Academia Romn?: diversele edi?ii ale ndreptarului ortografic, ortoepic ?i de punctua?ie (ed. I, 1960; ed. a V-a, 1995), ?i o lucrare de referin??, Dic?ionarul ortografic, ortoepic ?i morfologic al limbii romne (1982).

Sectorul de limb? literar? ?i filologie, ntemeiat ?i condus de Tudor Vianu (1954-1964), cel mai dinamic n perioada de care m? ocup, a fost ndrumat, dup? 1967, cu pricepere ?i energie, de Ion Ghe?ie. Dup? Dic?ionarul limbii poetice a lui Mihai Eminescu (1968), ini?iat ?i condus de T. Vianu, membrii Sectorului au elaborat mai multe lucr?ri importante n domeniul limbii romne literare, din rndul c?rora se deta?eaz? Baza dialectal? a romnei literare (1975, autor Ion Ghe?ie) ?i Istoria limbii romne literare. Epoca veche (1532-1780) (1997; coordonator Ion Ghe?ie), n care se urm?re?te evolu?ia dialectelor literare romne?ti. n domeniul filologiei, consemnez apari?ia a numeroase edi?ii de texte vechi, expresie a unor nnoiri metodologice privind localizarea, datarea ?i reproducerea textelor, precum ?i a monografiei Originile scrisului n limba romn? (1985; Ion Ghe?ie, Al. Mare?), lucrare fundamental? pentru n?elegerea apari?iei scrisului literar romnesc.

La nceputul anilor '60, n Institut s-au nfiin?at sectoare de limbi str?ine (limbi romanice, slave, germanice, clasice ?i orientale). Cea mai mare dezvoltare a avut sectorul de limbi romanice condus de Iorgu Iordan ?i, din 1967 pn? n 1994, de Marius Sala; din 1995 ?efa sectorului este Ioana Vintil?-R?dulescu. Prima lucrare reprezentativ? a fost Crestoma?ia romanic? (1962-1974), avnd 6.000 de pagini n 5 mari volume, cu texte din toate epocile ?i variantele romanice. Preg?tirea ei a fost o adev?rat? ?coal? pentru tinerii romani?ti. n anii '70, activitatea s-a diversificat n dou? direc?ii: limba romn? - limb? romanic? ?i spaniola american?. Dintre lucr?rile care apar?ineau primei direc?ii amintesc Vocabularul reprezentativ al limbilor romanice (1988), Enciclopedia limbilor romanice (1989), amndou? lucr?ri colective, cu colaborarea unor romani?ti din nv???mnt, ?i Contribu?ii la fonetica istoric? a limbii romne de Marius Sala (1970).

n domeniul spaniolei americane, patru hispani?ti din Institut au c?tigat Premiul Academiei Mexicane (1975) cu El lexico indigena del espanol americano. Apreciaciones sobre su vitalidad (1977) ?i au publicat, n 1982, la Bogota, la cel mai mare institut de profil din America Latin?, Caro y Cuervo", primul volum din El espanol de America. La acela?i sector s-a dezvoltat o nou? direc?ie, aceea a studiului creolelor romanice (francez?, spaniol?, portughez?), cu sus?ineri de teze de doctorat. Tot n afara obliga?iilor de plan, au fost studiate idiomurile romanice din Romnia - friulana ?i iudeospaniola: Marius Sala, Phonetique etphonologie du judeo-espagnol de Bucarest, 1971, ?i Maria Iliescu, Le friulan ? partir des dialectes parles en Roumanie, 1972, ambele ap?rute la prestigioasa editur? Mouton din Olanda.

La sectorul de limbi slave, condus de Gh. Bolocan, activitatea s-a desf??urat n cteva direc?ii: arhiva fonogramic? a dialectelor slave din Romnia, dic?ionarul slavonei din ??rile romne, lexicografie bilingv?, rela?ii lingvistice romno-slave, cu valorific?ri par?iale. Singura lucrare de propor?ii a fost Dic?ionarul elementelor romne?ti din documentele slavo-romne (1374-1600) (1981). S-au ini?iat ?i cercet?ri de toponimie, membrii Sectorului ncepnd publicarea Dic?ionarului toponimic al Olteniei (la acea epoc? dou? volume, 1993, 1995). Un membru al Sectorului (Domni?a Tomescu) a nceput colaborarea la proiectul interna?ional PATROM referitor la numele de persoane romanice.

La sectorul de limbi germanice, condus la nceput de M. Isb??escu, au fost elaborate cele dou? mari dic?ionare bilingve: Dic?ionarul german-romn (ed. I, 1966, ed. II 1988; coordonare ?i revizie M. Isb??escu, Maria Iliescu) ?i Dic?ionarul englez-romn (1974, redactor responsabil L. Levi?chi).

La sectorul de filologie clasic?, sub conducerea lui I. Fischer, au fost f?cute cercet?ri asupra latinei dun?rene ?i a limbii vechi grece?ti (L. Lupa?, Phonologie du grec attique, 1972).

n anii '60, au fost ncepute lucr?rile la tratatul de istorie a limbii romne, sub conducerea lui Al. Rosetti ?i la care au luat parte cercet?tori din toate sectoarele Institutului ?i de la Centrul de Cercet?ri Fonetice ?i Dialectale. S-au publicat primele dou? volume: vol. I, Limba latin? (1965), ?i vol. II, A. Latina dun?rean, B. Romna comun?, C. Influen?e (1969).

Am citat numai volumele cele mai importante ?i, din economie de spa?iu ?i timp, n-am men?ionat to?i autorii. Informa?ii mai ample se g?sesc n volumul publicat la semicentenarul Institutului. Dintre lucr?rile nregistrate acolo, scrise n limba romn?, sunt de re?inut n mod special ?i lucr?rile lui I. Coteanu, Stilistica functional? a limbii romne, 2 vol. (1973, 1985), Structura ?i evolu?ia limbii romne (de la origini pn? la 1860) (1981) ?i Gramatica de baz? a limbii romne (1982), precum ?i Istoria lingvisticii romne?ti, coordonat? de Iorgu Iordan (1978).

Dintre lucr?rile publicate n str?in?tate amintesc opera de c?petenie a lui Iorgu Iordan, Lingvistica romanic?, tradus? n ?ase limbi: englez?, german?, italian?, portughez?, rus?, spaniol?, ?i Manual de lingvistic? romanic?, scris n colaborare cu Maria Manoliu Manea ?i tradus n italian? ?i spaniol?. Cel?lalt maestru al meu, Al. Rosetti, are patru volume ap?rute n str?in?tate. Alt? lucrare publicat? n str?in?tate este Vl. Drimba, Syntaxe comane (1973). Marius Sala este prezent n lumea romanic? prin Estudios sobre el judeospahol de Bucarest (1970) ?i Lenguas en contacto (1998); mpreun? cu Ioana Vintil?-R?dulescu a publicat Les langues du monde (1984), a c?rei carte, Le creole frangais,a ap?rut n Olanda (1976). Mariana Ne? este ?i ea prezent? din acea perioad? n bibliografia interna?ional? cu Alexandre Dumas: lepays ou ilfait mort. Un exercice de lecture (1997).

n ultimii 10 ani au avut loc cteva evenimente importante, dintre care s-a deta?at faptul c?, n 2002, au fost unite, prin comasare, sub numele Institutul de Lingvistic? Iorgu Iordan - Al. Rosetti", cele dou? institute, cel de lingvistic? Iorgu Iordan" ?i cel de fonetic? ?i dialectologie Al. Rosetti".

Voi prezenta, pe scurt, activitatea ultimului din perioada 1961-2002. A func?ionat ca un centru aparte al Academiei Romne (1961-1974) ?i apoi n subordinea Consiliului Culturii ?i Educa?iei Socialiste (1974-1990). Din 1990, a devenit institut al Academiei Romne ?i i s-a atribuit numele maestrului nostru, al multora - Al. Rosetti. n perioada amintit? s-au efectuat, pentru prima dat? n Romnia, cercet?ri de fonetic? experimental? asupra sunetelor limbii romne, ndeosebi asupra diftongilor ea ?i pa. S-au publicat, de asemenea, lucr?ri de fonologie sincronic? ?i diacronic?, de interpretare a grafiei chirilice a primelor texte romne?ti, despre nazalitate ?i rotacism (Al. Rosetti, Andrei Avram, Em. Vasiliu). Cel mai important este faptul c? au nceput lucr?rile la Atlasul lingvistic romn pe regiuni, sub conducerea lui B. Cazacu, publicn-du-se integral Noul atlas lingvistic pe regiuni. Oltenia (5 volume, 19671984) ?i primele trei volume din Atlasul lingvistic romn pe regiuni. Muntenia ?i Dobrogea (1966-2001). De asemenea, s-a ini?iat un amplu program de culegere de texte dialectale, Arhiva fonogramic? a limbii romne, publicndu-se pn? n prezent volume de glosare ?i texte dialectale din Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Bistri?a-N?s?ud, Basarabia, Transnistria ?i nordul Maramure?ului. Men?ionez ?i lucrarea colectiv? Tratat de dialectologie romneasc? (1984), cea mai cuprinz?toare prezentare monografic? a subdialectelor dacoromnei ?i a dialectelor romne?ti sud-dun?rene (coordonator: V. Rusu).

Unirea celor dou? institute a dus la crearea celui mai important institut de profil din ?ar?. n primul rnd, este vorba de cre?terea num?rului cercet?torilor (ast?zi suntem 111). n al doilea rnd, s-a diversificat cercetarea ?i au ap?rut noi domenii (dialectologia ?i fonetica). n al treilea, a crescut vizibilitatea Institutului n lumea ?tiin?ific? interna?ional?, a?a cum voi ar?ta mai departe.

Conducerea actual? a Institutului este asigurat? de Marius Sala (director), Nicolae Saramandu ?i Ioana Vintil?-R?dulescu (directori adjunc?i). Institutul are 6 sectoare cu urm?torii ?efi de sector: gramatic? (Gabriela Pan? Dindelegan), lexicologie ?i lexicografie (Monica Mihaela Busuioc), limb? literar? ?i filologie (Al. Mare?), limbi romanice (Ioana Vintil?-R?dulescu), fonetic? (Maria M?rd?rescu Teodorescu) ?i dialectologie (Maria Marin).

De remarcat c? o nou? genera?ie a ap?rut (n cei zece ani au intrat n institut mul?i tineri; n prezent 29 de cercet?tori au sub 30 de ani). Noul Consiliu ?tiin?ific, ales la sfr?itul lunii iulie, are mul?i membri noi tineri. Cei mai mul?i dintre cei nou veni?i sunt pasiona?i de ceea ce fac (s-au eviden?iat tinerii de la sectoarele de gramatic? ?i de limb? literar? ?i filologie).

n ace?ti zece ani a fost dezvoltat? ?i mai mult colaborarea cu colegii de la Universitate, cu prec?dere la elaborarea noii Gramatici a limbii romne ?i a tratatului de Istorie a limbii romne.

Dup? anul 2000, ntreaga activitate a Sectorului de lexicologie ?i lexicografie s-a concentrat pe redactarea Dic?ionarului limbii romne (DLR), intrat ntr-un con de umbr?" din cauza unei alte mari lucr?ri ncepute nainte de anul 2000, ?i anume Micul dic?ionar academic (MDA); celor 13 volume din DLR publicate la Editura Academiei pn? n 2000 li s-au ad?ugat alte patru volume de la litera D; ultima parte, a 6-a, Discord - Dyke, este predat? din anul 2008 la editur?, urmnd a fi publicat? n 2009. Redactorii responsabili ai noii serii sunt, din anul 2000, ncepnd cu litera Z, acad. Marius Sala ?i acad. Gheorghe Mih?il?, iar redactorii responsabili de volum la litera D sunt: Marius Sala, Gheorghe Mih?il? ?i Monica Mihaela Busuioc. Prin terminarea acestei ultime p?r?i, contribu?ia echipei de la Bucure?ti la redactarea Dic?ionarului limbii romne ajunge la 17 volume din cele 31 ale DLR-ului. La elaborarea lor au lucrat peste 80 de persoane din Sectorul de lexicologie ?i lexicografie din Bucure?ti, precum ?i colaboratori de la facult??i ori institute cu profil filologic. Anul 2009 va r?mne n istoria culturii romne, ?i nu numai n cea a Academiei Romne, ca anul n care Dic?ionarul limbii romne, cunoscut mai ales sub numele de Dic?ionarul Academiei (al institu?iei care l-a patronat de la nceput pn? la sfr?it), a fost finalizat. Munca a aproape patru genera?ii de cercet?tori ?i profesori universitari a fost ncununat? cu succes n acest an, n care, al?turi de colectivul de la Bucure?ti, ?i colectivele de la Cluj-Napoca ?i Ia?i au predat ultimele volume din dic?ionar la Editura Academiei, urmnd ca acestea s? fie tip?rite pn? la sfr?itul lui 2009.

Micul dic?ionar academic (MDA), prev?zut a fi redactat ntr-un singur volum ?i estimat a ap?rea pn? la sfr?itul anului 2000, a dep??it previziunile, ajungnd la patru volume (2001-2003). Lucrarea cuprinde informa?ii lexicografice (cu excep?ia citatelor ?i a izvoarelor) din toate volumele DLR ?i din cele cinci volume ale DA, nsumnd 4.400 de pagini de tipar, cu 125.000 de cuvinte ?i 50.000 de variante. Redactorii responsabili ai acestei lucr?ri sunt: acad. Marius Sala ?i Ion D?n?il?, lucrarea fiind nceput? sub conducerea acad. Ion Coteanu. La elaborarea ei au lucrat peste 40 de persoane de la Sectorul de lexicologie ?i lexicografie din Bucure?ti. Micul dic?ionar academic a ob?inut premiul Timotei Cipariu" al Academiei Romne pe anul 2003.

n aceast? perioad? au ap?rut numeroase tiraje ale edi?iei a II-a a Dic?io -narului explicativ al limbii romne (DEX2), tip?rit n 1996. Succesul mare de care s-a bucurat ?i se bucur? DEX-ul, cea mai cunoscut? ?i mai consultat? lucrare de marele public, dintre cele elaborate nu numai de Sectorul de lexicologie ?i lexicografie, dar ?i de Institut, se traduce ?i n num?rul foarte mare de exemplare vndute (circa 1 milion) din ambele edi?ii.

Bibliografia romneasc? de lingvistic? (BRL) nregistreaz? toate lucr?rile de lingvistic? ap?rute n Romnia; ea reprezint? o contribu?ie important? a Sectorului, a c?rei coordonare a fost preluat?, din 1963, de I. D?n?il?, iar din 2004, de Florin Sterian. Este publicat? anual, din 1959, n revista Limba romn?" ?i cuprinde, pn? acum, 88.180 de titluri ?i 4.960 de pagini.

Sectorul de lexicologie ?i lexicografie a beneficiat, n premier?, de un grant ob?inut prin competi?ie n anul 2006 de la CNCSIS (Consiliul Na?ional al Cercet?rii ?tiin?ifice din nv???mntul Superior), intitulat CNR - Corpus de referin?? al limbii romne pentru constituirea de dic?ionare academice. Grantul, desf??urat pe parcursul a doi ani, ?i-a propus constituirea unei arhive electronice de texte ncepnd cu secolul al XVI-lea ?i pn? n prezent ?i construirea unui corpus de referin?? al limbii romne.

Totodat?, Sectorul de lexicologie ?i lexicografie particip? ?i la proiectul eDTLR - Dic?ionarul tezaur al limbii romne n format electronic, finan?at de CNMP (Centrul Na?ional de Management Programe). Proiectul, n curs de desf??urare, urm?re?te, n cadrul unui consor?iu, realizarea unei variante electronice a Dic?ionarului tezaur al limbii romne, constituirea unei baze de date care s? cuprind? sursele lingvistice ale Dic?ionarului, realizarea leg?turii dintre intr?rile Dic?ionarului ?i trimiterile la sursele n care se afl? exemplele, precum ?i construirea unui mediu de programe care s? permit? consultarea interactiv? a Dic?ionarului.

De la ultima aniversare a Institutului, n Sectorul de gramatic? s-au petrecut numeroase schimb?ri. Cei zece ani pot fi mp?r?i?i n trei etape: (a) prima corespunde intervalului 1999-2001 ?i reprezint? o continuare a perioadei anterioare, f?r? modific?ri importante de efectiv ?i de preocup?ri (se lucra la un tratat de punctua?ie, care nu a fost finalizat, ?i se continua tratatul de formare a cuvintelor), sub conducerea regretatei Mioara Avram, care a dominat, mai bine de o jum?tate de secol, imaginea gramaticii romne?ti (ea este autoare unei lucr?ri fundamentale, Gramatica pentru to?i, ed. I, 1986, ed. a II-a, 1997; ed. a III-a, 2001); n aceast? perioad?, Sectorul de gramatic? cuprindea ?i colectivul de onomastic?; (b) a doua etap? (2002-2006) se confund? cu istoria, foarte scurt? ?i foarte concentrat?, a noii Gramatici a Academiei, sub coordonarea Valeriei Gu?u Romalo; (c) a treia etap? (din 2006 pn? n prezent), sub conducerea Gabrielei Pan? Dindelegan, reprezint? o perioad? de diversificare a preocup?rilor membrilor Sectorului, care, dup? revizuirea noului tiraj al Gramaticii, ap?rut n 2008, s-au ndreptat/se ndreapt? spre dinamica limbii, gramatica istoric?, formarea cuvintelor, tipologia lingvistic?.

n sfera larg? a domeniului de baz? - gramatica -, activit??ile de cercetare ale membrilor Sectorului privesc dinamica ?i istoria limbii, tipologia, limba vorbit?, formarea cuvintelor, domenii legate de proiectele oficiale, unele finalizate, Gramatica limbii romne (2005, 2008), coordonat? de Valeria Gu?u Romalo; Dinamica limbii romne actuale - aspecte gramaticale ?i discursive (sub tipar, 2009), coordonat? de Gabriela Pan? Dindelegan, iar altele, aflate n derulare:

(a) cea mai mare parte a colectivului lucreaz? pentru finalizarea p?r?ilor de morfologie, sintax?, ortografie ?i punctua?ie ?i a celei privind limba romn?

din Ardeal din volumul al III-lea al Tratatului de istorie a limbii romne, secolele al XIX-lea - al XX-lea, volum coordonat de Gh. Chivu, sau a p?r?ii de sintax? ?i de formare a cuvintelor din volumul al II-lea (secolele al XVI-lea - al XVIII-lea), coordonat de Al. Mare?; la 1 iulie 2009 a fost predat materialul de morfologie, de sintax? ?i cel despre limba romn? vorbit? n Ardeal, pentru secolele XIX ?i XX - 500 de pagini;

  1. un colectiv coordonat de Marina R?dulescu Sala a reluat munca trudnic? la Tratatul de formare a cuvintelor - Sufixele nonverbale;
  2. Lauren?ia Dasc?lu Jinga coordoneaz? proiectul Limba romn? vorbit? actual? - transcriere de texte ?i interpretarea lor;
  3. majoritatea membrilor colectivului (n afar? de subcolectivul de la Formarea cuvintelor) particip? la Cercetarea limbii romne sub aspect tipologic, proiect coordonat de Gabriela Pan? Dindelegan.

Tradi?ia sectorului (impus? de Al. Graur, Mioara Avram, Valeria Gu?u Romalo) este continuat? prin activit??i n afara planului care privesc gramatica normativ? ?i corectitudinea limbii romne n general:

  1. proiectul de monitorizare a calit??ii limbii romne folosite n audiovizual, un parteneriat ntre Academia Romn? ?i Consiliul Na?ional al Audiovizualului (din 2007), coordonat de Rodica Zafiu ?i de Marina R?dulescu Sala, la care particip? to?i membrii tineri ai colectivului. Pe lng? cele trei rapoarte publicate anual pe site-ul CNA-ului, activitatea de monitorizare a avut drept rezultat o c?rticic? normativ? amuzant?, destinat? n primul rnd elevilor, E?ti COOL ?i dac? vorbe?ti corect.

O alt? tem? de cercetare, aflat? n strns? leg?tur? att cu Tratatul de istorie a limbii romne, ct ?i cu Cercetarea limbii romne sub aspect tipologic, este gramaticalizarea. n perioada 2007-2008, majoritatea membrilor Sectorului au participat la proiectul Func?ionare discursiv? ?i gramaticalizare n limba romn? veche (grant CNCSIS nr. 1629/2007), coordonat de Rodica Zafiu ?i patronat de Universitatea din Bucure?ti. n octombrie 2008 a fost organizat un colocviu interna?ional, la care au participat, pe lng? membrii proiectului, cercet?tori din str?in?tate ?i din ?ar?. O parte dintre comunic?rile prezentate sunt publicate n num?rul 1-2 pe 2009 al Revue roumaine de linguistique", iar membrii proiectului preg?tesc un volum cu tematica grantului, care urmeaz? s? apar? la Editura Universit??ii din Bucure?ti, n 2009.

n aceast? perioad? sectorul de limb? literar? ?i filologie s-a ar?tat la fel de dinamic ?i de fructuos ca ?i n trecut. n domeniul limbii literare s-a publicat n anul 2000 volumul Contribu?ii la studiul limbii romne literare. Secolul al XVIII-lea (1688-1780), cuprinznd studii consacrate limbii romne literare din secolul al XVIII-lea, n care se examineaz? structurile vechii romne literare ?i direc?iile de evolu?ie spre limba romn? literar? modern?. n acela?i an a ap?rut ?i lucrarea Limba romn? de la primele texte pn? la sfr?itul secolului al XVIII-lea a lui Gh. Chivu, n care sunt descrise ?i analizate, din perspectiv? diacronic?, variantele stilistice ale romnei literare vechi.

n domeniul filologiei, interesul cercet?rilor s-a ndreptat, cu predilec?ie, spre editarea textelor vechi. n cadrul seriei Cele mai vechi c?r?i populare n literatura romn? (coordonatori I. Ghe?ie ?i Al. Mare?), serie consacrat? ndeosebi apocrifelor religioase, neglijate n vechiul regim, au ap?rut volumele III-XI (1999-2006; primele patru publicate n intervalul 1994-1997), avndu-i ca autori pe Liliana Agache, Al. Mare?, Alexandra Moraru, Florentina Racovi??-Cornet, Maria Stanciu-Istrate, Emanuela Timotin ?i Florentina Zgraon. Apar?ine aceluia?i domeniu de cercetare ?i lucrarea lui Al. Mare?, C?r?i populare din secolele al XVI-lea-al XVIII-lea. Contribu?ii filologice (2006), tratnd o mare varietate de probleme pe care le implic? cercetarea acestui gen de literatur?.

Concomitent s-au realizat ?i edi?ii consacrate unor texte apar?innd altor sfere ale culturii. I. Ghe?ie ?i Mirela Theodorescu au alc?tuit edi?ia Psaltirii Hurmuzaki (2005), mplinind astfel un vechi deziderat al filologiei romne?ti, iar Otilia Dragomir a oferit o nou? edi?ie pentru Istoria ??rii Romne?ti, atribuit? stolnicului Cantacuzino (2006). La rndul s?u, Gh. Chivu a publicat prima gramatic? a limbii romne scris? n limba latin?, Institutiones linguae valahicae (2001, n colaborare cu Lucia Wald), ?i Dictionarium valachico-latinum (2008), cunoscut ca Anonymus Caransebesiensis.

n afara activit??ii de plan, membrii sectorului de limb? literar? ?i filologie au avut, de asemenea, cteva realiz?ri notabile. Maria Stanciu-Istrate a publicat, n 2006, un studiu dedicat calcului lingvistic, aspect al moderniz?rii vocabularului romnei literare pu?in studiat anterior: Calcul lingvistic n limba romn? (cu special? referire la scrieri beletristice din secolul alXIX-lea). Gh. Chivu a publicat din opera lui George Co?buc dou? volume de poezii ?i proz? (2006) ?i Povestea unei coroane de o?el (2008). I. Ghe?ie ?i Al. Mare? au reluat, n form? simplificat?, problema originilor scrisului romnesc n volumul De cnd se scrie romne?te (2001), iar Al. Mare? a publicat un volum de studii filologice, Scriere ?i cultur? romneasc? veche (2005), ?i o sintez? a sistemelor de scriere criptat? din secolele al XV-lea - al XVIII-lea, Scrierea tainic? la romni (2007), prima lucrare de acest fel n cultura romneasc?.

n momentul de fa??, cea mai mare parte a membrilor sectorului colaboreaz? la elaborarea Tratatului de istorie a limbii romne, coordonat de acad. Marius Sala (la volumele al doilea ?i al treilea, coordonate de Al. Mare? ?i, respectiv, Gh. Chivu). Din 2005 figureaz? n planul Sectorului ?i elaborarea unui corpus al nsemn?rilor romne?ti de pe cartea manuscris? ?i tip?rit? din colec?iile Bibliotecii Academiei Romne, lucrare care reprezint? o surs? extrem de pre?ioas? pentru aprofundarea cunoa?terii istoriei limbii romne. Se afl? n preg?tire, n afara planului de cercetare al sectorului, alte patru volume din seria Cele mai vechi c?r?i populare n literatura romn?. n sfr?it, n cursul acestui an va vedea lumina tiparului o lucrare despre limba descntecelor romne?ti, care pune la contribu?ie numeroase texte manuscrise, publicate cu acest prilej pentru prima dat? (Emanuela Timotin).

Dup? 2002, Sectorul de dialectologie, care continu? activitatea Institutului de Fonetic? ?i Dialectologie Al. Rosetti", a fost l?rgit prin includerea colectivului de onomastic?. A continuat elaborarea ?i publicarea Atlasului lingvistic romn pe regiuni. Muntenia ?i Dobrogea (coordonator T. Teaha), vol. IV ?i V (2004, 2007), a ultimelor volume din Dic?ionarul toponimic al Romniei. Oltenia (coordonator Ecaterina Mih?il?), vol. III-VII (2002-2007). A nceput publicarea Atlasului lingvistic romn pe regiuni. Sintez? (coordonator N. Saramandu), lucrare din care primul volum a ap?rut n 2005, a Dic?ionarului toponimic al Romniei. Muntenia (coordonator N. Saramandu), vol. I, II (2005, 2007) ?i a Dic?ionarului graiurilor dacoromne sudice (coordonator Maria Marin), al c?rui prim volum este n curs de apari?ie.

n perioada men?ionat?, Romnia a continuat participarea la cele dou? mari proiecte ?tiin?ifice interna?ionale. Din Atlas linguarum Europae (ALE)

s-au publicat volumele VI, VII (2002, 2007). Din 2005, N. Saramandu este

pre?edintele Comitetului Interna?ional ALE, iar Secretariatul General, asigurat de Manuela Nevaci ?i Carmen Ioana Radu, se afl? la institutul nostru. Din Atlas Linguistique Roman (ALiR) au ap?rut vol. I ?i II (1996, 2001); N. Sara-mandu este, n continuare, vicepre?edinte al Comitetului Atlasului.

Se remarc?, totodat?, continuarea cercet?rilor de teren la romnii din afara grani?elor Romniei (din Ucraina, Rusia, Ungaria, Serbia) ?i la aromnii din Fosta Republic? Iugoslav? a Macedoniei ?i Albania ?i valorificarea materialelor culese n anii anteriori prin publicarea, la Editura Academiei Romne, a unor volume de texte dialectale nso?ite de ample studii lingvistice despre Graiurile romne?ti din Ungaria (2005), Graiuri dacoromne din nordul Bulgariei (2006), al?turi de Aromna vorbit? n Dobrogea. Texte dialectale. Glosar (2007). Este n curs de elaborare Atlasul lingvistic aromn, cu o re?ea de 50 de localit??i din statele balcanice (autor: N. Saramandu) ?i s-a ncheiat redactarea primului volum (literele A-C) din Dic?ionar megleno -romn, de c?tre un colectiv coordonat de N. Saramandu.

n domeniul foneticii, n cadrul programului Fonetica limbii romne, Maria M?rd?rescu-Teodorescu elaboreaz? lucrarea de sintez? Sunetele limbii romne literare, care va cuprinde o descriere de ansamblu a sunetelor limbii romne literare din punct de vedere articulatoriu ?i acustic ?i n care se va analiza corela?ia dintre aceste dou? tipuri de tr?s?turi, eviden?iind specificul limbii romne literare sub acest raport. S-a nceput transferul n format electronic al Arhivei fonogramice a limbii romne; din anul 2007, proiectul este continuat de Sectorul de dialectologie. De asemenea, s-a elaborat un al doilea volum al Antologiei fonetice a limbii romne (2006), care reflect? ariile lingvistice mai pu?in sau deloc reprezentate n primul volum (ap?rut n 1988), deoarece n acea perioad? nu au putut fi incluse texte reprezentnd graiurile romne?ti vorbite pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice (Republica Moldova, Ucraina) ?i erau foarte pu?ine textele dialectale culese de la vorbitori de limb? romn? din afara Romniei. De asemenea, Andrei Avram a publicat o important? lucrare, Metafonia ?i fenomenele conexe n limba romn? (2005).

Romanistica general?, n sensul tradi?ional al termenului, este reprezentat?, printre domeniile actuale de cercetare ale Sectorului respectiv, mai ales prin lucrarea colectiv? Dictionnaire des emprunts latins dans les langues romanes (2004; coordonator Sanda Reinheimer-Rpeanu), un adev?rat pandant al dic?ionarului lui W. Meyer-Lubke, ?i printr-o edi?ie revizuit?, n limba francez?, a unei lucr?ri colective anterioare, Enciclopedia limbilor romanice

(1989).

Pot fi ncadrate aici ?i Dic?ionarul frazeologic spaniol-romn (2008), ?i, n perspectiv?, romn-spaniol, conduse de Valeria Neagu; se continu? de asemenea, prin Domni?a Tomescu, colaborarea la proiectul interna?ional de antroponimie romanic? PatRom; s-au ad?ugat glosarele de terminologie panromanice realizate sub egida Reseau Panroman de Terminologie Realiter ?i Bibliografia lucr?rilor str?ine cu referiri la limba romn?, care are n vedere n special spa?iul romanic, precum ?i o lucrare privind sintaxa limbii portugheze a Mariei Theban (2002).

O pondere important? revine studiului romnei ca limb? romanic? - al lexicului latin mo?tenit al limbii romne ?i al fazelor de nceput ale istoriei acesteia, n cadrul marelui Tratat care i este consacrat (vol. I al tratatului, redactori responsabili Marius Sala ?i Liliana Ionescu Rux?ndoiu, este elaborat la acest Sector). Tot din acest Sector s-a desprins ?i actualul colectiv care elaboreaz? Dic?ionarul etimologic al limbii romne. Un prim volum cuprinznd literele A-B va fi predat la tipar la sfr?itul anului.

Unele lucr?ri se realizeaz? prin colaborare interna?ional?: astfel, la cele men?ionate s-a ad?ugat analiza, de c?tre Ana-Maria Barbu ?i Ioana Vintil?-R?dulescu, a cuvintelor recente din romn? ?i din celelalte limbi romanice, subsumat? Observatorului romn de neologie, care se ncadreaz? n proiectul interna?ional NeoRom.

Sectorul s-a axat n parte pe probleme predominant ale limbii romne ca limb? romanic?. Este cazul mai ales al elabor?rii edi?iei a II-a a Dic?ionarului ortografic, ortoepic ?i morfologic al limbii romne (DOOM2) (2005), coordonat de Ioana Vintil?-R?dulescu, care a r?spuns la o comand? a conducerii Academiei Romne ?i la o necesitate a societ??ii romne?ti. De acest dic?ionar se leag? ?i complementul lui, reelaborarea normelor de Punctua?ie a limbii romne. Ambele se num?r? printre lucr?rile fundamentale ale Academiei

Romne, r?spunznd unuia dintre dezideratele ei ini?iale, privitor la ortografia limbii romne n sens larg.

Au avut loc o l?rgire ?i o modernizare a ariei de preocup?ri ale Sectorului, prin includerea studiilor de semiotic?, de filozofie a limbajului ?i de mentalit??i, elaborate de Mariana Ne?, precum ?i de terminologie (cf. ?i Dic?ionarul termenilor oficializa?i prin legisla?ie, conectat la problema de actualitate a acguis-ului european), ?i prin cuprinderea ?i a altor limbi dect cele romanice, dar care pun probleme n parte comune (cf. Dic?ionarul cuvintelor str?ine neadaptate din limba romn?). Prin aceste lucr?ri, limba romn? va dispune de instrumente de lucru comparabile cu cele existente pentru alte limbi romanice (Dictionnaire des termes officiels, Dizionario delle parole straniere nella lingua italiana etc.). De asemenea, au p?truns printre preocup?rile unor cercet?tori ?i orient?ri mai noi n lingvistica mondial?, odat? cu ob?inerea unor granturi, mai ales de c?tre Ana-Maria Barbu, granturi care, nu n ultimul rnd, au contribuit ?i la mbun?t??irea dot?rii materiale a Institutului.

Din dorin?a directorului Institutului ?i a ?efei Sectorului, se va introduce n planul acestuia o lucrare despre Tipologia lexical? a limbii romne, subsumat? temei tradi?ionale Locul limbii romne ntre limbile romanice ?i gndit? ca un complement la Tipologia gramatical? a limbii romne, aflat? n lucru la Sectorul de gramatic?. O lucrare a lui Marius Sala, De la latin? la romn?, care este o istorie a limbii romne scris? pentru marele public, a fost tradus? n ?ase limbi (francez?, spaniol?, italian?, japonez?, englez? ?i greac?). Tot din dorin?a de a face cunoscute marelui public problemele limbii romne, Institutul a ini?iat dou? colec?ii: Etymologica, cu 24 de volume, ?i Limba romn?, cu 8 volume. Din 1995 a fost organizat la Academia Romn? un ciclu de conferin?e cu titlul Limba romn? ?i rela?iile ei cu istoria ?i cultura romnilor". n cei 14 ani au fost prezentate peste 300 de conferin?e.

Sunt de men?ionat ?i nfiin?area Serviciului de consultan?? pe internet, destinat marelui public, ?i a Atelierului de lingvistic? al tinerilor cercet?tori din Institut - ambele n organizarea unor membri ai Sectorului, Ana-Maria Barbu, respectiv Nicoleta Petuhov ?i Teodora Codi??.

Am ncercat s? prezint aici activitatea de 60 de ani a Institutului. A? vrea s? mai adaug cteva cuvinte.

Lingvistica este o ?tiin?? umanist?, care are ?i criterii specifice de evaluare, recunoscute n lumea academic? romneasc? (acad. Ionel Haiduc, Eugen Simion, Dan Berindei, Solomon Marcus). F?r? s? contest semnifica?ia indicelui de impact, stabilit pe baza apari?iei lucr?rilor n reviste cotate ISI, care este valabil pentru lucr?rile care trateaz? probleme generale ale disciplinei noastre, cred c? prin cele c. 700 de c?r?i ?i 5.630 de articole din revistele de specialitate elaborate de cercet?torii s?i, institutul nostru este printre cele mai reprezentative ale Academiei Romne. S? nu uit?m c? la un volum din dic?ionarul academic lucreaz? n jur de 40 de cercet?ri timp de c?iva ani. Mai adaug c? 34 lucr?ri, colective sau individuale, au primit Premiul Academiei Romne, iar Gramatica limbii romne, ed. I, a ob?inut Premiul de Stat n 1954; de asemeena, aa cum am men?ionat, o lucrare de hispanistic? a ob?inut Premiul Centenarului Academiei Mexicane n 1975.

Uneori n via?? este bine s? ?i ar??i ?i satisfac?ia pentru ce ai realizat. Ca ultimul reprezentant activ al genera?iilor care au tr?it ?i au trudit n acest institut cteva decenii, mi permit s? spun c? suntem mndri c? i apar?inem. M-am ntrebat ce ar fi spus mae?trii mei, Iorgu Iordan ?i Al. Rosetti, dac? ar fi tr?it ast?zi: Iordan: Se putea ?i mai bini", Rosetti: Excelent, dar s? vedem ce facem mai departe".

Pentru urm?torii zece ani, cel ce va prezenta bilan?ul la 70 de ani de existen?? a Institutului sunt sigur c? va putea afirma c? exist? o continuitate: vor ap?rea volumele din dic?ionar din seria Pu?cariu, ref?cute dup? modelul DLR, edi?ia a III-a a DEX, va fi terminat tratatul de formare a cuvintelor n limba romn?, vor ap?rea volumele despre dinamica limbii romne ?i tipologia limbii romne, vor fi publicate atlasele regionale ?i dic?ionarul toponimic al Munteniei. Vor ap?rea alte dou? lucr?ri importante: Tratatul de istorie a limbii romne (3 volume) ?i Dic?ionarul etimologic al limbii romne (primele volume).

Colaborarea interna?ional? va continua la cele dou? mari proiecte (Atlasul lingvistic european ?i Atlasul lingvistic romanic), precum ?i la DLR ?i DEX. Aceast? colaborare va asigura ?i adoptarea unor metode de lucru moderne. Un loc aparte va ocupa baza de texte a limbii romne.

Pentru vizibilitatea interna?ional?, lucr?rile Institutului trebuie trimise pentru recenzie la marile reviste, a?a cum se proceda n trecut. n acela?i scop sper?m s? putem elabora dou? lucr?ri de propor?ii medii, n limbi str?ine: o gramatic? a limbii romne ?i o istorie a limbii romne. Amndou? lipsesc la ora actual?.

Termin cu ceea ce am spus acum 10 ani: i doresc celui care va face urm?torul bilan? aniversar s? poat? spune c? Institutul ?i-a f?cut datoria".

Ultima actualizare în Miercuri, 19 Iunie 2013 12:03
 


Motorizat de Joomla!. Designed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.