Home Regulament de organizare internă
PDF Imprimare Email

 

                       

ACADEMIA ROMÂNĂ

   INSTITUTUL DE LINGVISTICĂ „IORGU IORDAN – AL. ROSETTI”

REGULAMENT INTERN


CAP. I. Dispoziţii generale

            ART. 1. În cele de mai jos, prin angajator se înţelege Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al.Rosetti”, cu sediul la adresa de mai sus în Casa Academiei Române, cod fiscal 5300548, reprezentant legal acad. Marius Sala, în calitate de director.

CAP. II. Protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul Institutului

            ART. 2. (1) Salariaţii au obligaţia de a utiliza în condiţii de securitate aparatura electrică şi electronică şi de a sesiza angajatorului orice defecţiune, iar acesta are obligaţia de a asigura remedierea defecţiunilor semnalate.

            (2) Până la remedierea defecţiunilor semnalate, aparatura nu va fi utilizată de salariaţi dacă acest lucru este de natură să le afecteze securitatea.

            ART. 3. Angajatorul nu are niciun fel de răspundere cu privire la protecţia şi securitatea salariaţilor săi în spaţiile comune ale Casei Academiei (curte, treptele de la intrarea în clădire, lifturi, scări, coridoare etc.), cu privire la asigurarea unei temperaturi adecvate în spaţiile Institutului şi la asigurarea pazei clădirii, de care este exclusiv responsabilă Administraţia Casei Academiei.

        ART. 4. Angajatorul nu are niciun fel de răspundere cu privire la igiena în muncă în cadrul Institutului, de efectuarea curăţeniei în spaţiile Institutului şi la grupurile sanitare fiind exclusiv responsabilă Administraţia Casei Academiei.

 

CAP. III. Respectarea principiului nediscriminării

şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii

          ART. 5. Angajatorul veghează la respectarea principiului nediscriminării directe/indirecte bazate pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie/responsabilitate familială, apartenenţă/activitate sindicală şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii, potrivit legii, în relaţiile dintre angajator şi salariaţi.

       ART. 6. Angajatorul nu are niciun fel de răspundere cu privire la respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii, potrivit legii, în relaţiile dintre salariaţi, care este exclusiv în responsabilitatea acestora.

 

CAP. IV. Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor

            ART. 7. (1) Drepturile şi obligaţiile salariaţilor şi ale angajatorului sunt cele prevăzute în:

- Legea nr. 53/2003 Codul muncii (republicat și actualizat în 2013), art. 39‒40, respectiv:

Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:

 • dreptul la salarizare pentru munca depusă;
 • dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
 • dreptul la concediu de odihnă anual;
 • dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
 • dreptul la demnitate în muncă;
 • dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
 • dreptul la acces la formarea profesională;
 • dreptul la informare şi consultare;
 • dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă;
 • dreptul la protecţie în caz de concediere;
 • dreptul la negociere colectivă şi individuală;
 • dreptul de a participa la acţiuni colective;
 • dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

 • obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
 • obligaţia de a respecta disciplina muncii;
 • obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, precum şi în contractul individual de muncă;
 • obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
 • obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
 • obligaţia de a respecta secretul de serviciu.

Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

 • să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;
 • să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii;
 • să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
 • să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
 • să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, şi regulamentului intern.

Angajatorului în revin, în principal, următoarele obligaţii:

 • să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
 • să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
 • să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege şi din contractele individuale de muncă;
 • să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii;
 • să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;
 • să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
 • să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege;
 • să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
 • să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor.

- Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cap. 4, art. 23‒25:

Drepturi şi obligaţii ale personalului de cercetare:

Pe lângă drepturile prevăzute de lege pentru personalul încadrat în muncă, Personalul de cercetare-dezvoltare beneficiază şi de următoarele drepturi:

 • de a avea acces la sursele de informare şi documentare necesare proiectelor de cercetare-dezvoltare la care participă, cu respectarea normelor de folosire şi publicare;
 • de a participa la elaborarea strategiei cercetării ştiinţifice;
 • de a participa la manifestări ştiinţifice cu comunicări din rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare şi de a publica lucrări ştiinţifice, în condiţiile legii, cu sprijinul instituţiei, în limita resurselor financiare;
 • de a breveta rezultatele cercetării, în condiţiile legii, cu sprijinul instituţiei, în limita resurselor financiare;
 • de a fi recunoscute ca autori sau coautori ai unui demers ştiinţific şi de a fi recompensate conform legislaţiei din domeniu;
 • de a fi sprijinite de instituţie, în vederea perfecţionării pregătirii lor profesionale, conform legii;
 • de a face parte din asociaţii profesionale, societăţi şi organizaţii ştiinţifice, naţionale şi internaţionale, fără ca prin activitatea desfăşurată în aceste organisme să intre în conflict de interese cu unitatea unde prestează activitatea de bază;
 • de a le fi recunoscută şi stimulată performanţa în domeniul cercetării-dezvoltării prin: premii, gratificaţii, titluri, diplome, precum şi prin alte modalităţi;
 • de a participa la competiţii pentru finanţarea activităţii ştiinţifice proprii, din fonduri bugetare sau private, în condiţiile legii;
 • de a participa ca expert, referent, membru în comisii de evaluare, consultant şi altele asemenea, la solicitarea altor instituţii sau agenţi economici, fără a intra în conflict de interese cu instituţia sau unitatea unde prestează activitatea de bază şi de a fi remunerate pentru activitatea depusă;
 • de a putea obţine un venit lunar neplafonat, dacă în acelaşi timp cu execuţia temelor finanţate din fonduri de la bugetul de stat derulează şi proiecte finanţate din programe internaţionale la care România plăteşte cotizaţie, precum şi dacă proiectul conduce, în timpul execuţiei şi după finalizare, la transferuri tehnologice sau valorificări;
 • de a obţine un venit lunar neplafonat, rezultat din execuţia proiectelor interne şi internaţionale;
 • de a desfăşura activităţi, prin cumul, privind cercetarea, învăţământul sau valorificarea cercetării în conformitate cu prevederile legilor în domeniu; acestea se pot exercita în interiorul sau în afara instituţiei de cercetare în care sunt încadrate, cu respectarea prevederilor art. 24 lit. c);
 • de a refuza motivat, din considerente morale şi etice, să participe la cercetări ştiinţifice care au un impact negativ asupra fiinţei umane şi asupra mediului natural;
 • de a solicita şi de a obţine cu prioritate aprobarea pentru a ocupa un post de grad inferior celui dobândit, dacă este în interes propriu.

Pe lângă obligațiile prevăzute de lege pentru personalul încadrat în muncă, personalul de cercetare-dezvoltare are şi următoarele obligații:

 • să respecte etica şi deontologia activităţii de cercetare-dezvoltare;
 • să respecte drepturile de proprietate intelectuală şi confidenţialitatea convenită cu colaboratorii şi cu finanţatorii cercetării;
 • să nu creeze conflict de interese sau concurenţă neloială în cazul cumulului de activităţi, efectuat în condiţiile legii;
 • să participe la formarea cercetătorilor tineri şi să transmită cunoştinţele şi experienţa proprie în activitatea de cercetare-dezvoltare;
 • să utilizeze patrimoniul tehnico-ştiinţific şi alte resurse ale instituţiei exclusiv pentru activităţi profesionale în interesul instituţiei angajatoare;
 • să participe la evaluarea activităţii de cercetare-dezvoltare, precum şi a rezultatelor proprii;
 • să participe la competiţii pentru programele internaţionale ale Comunităţii Europene sau pentru programele rezultate din acordurile internaţionale de cooperare bilaterală la care România este parte;
 • să desfăşoare activitatea ştiinţifică, tehnologică sau de inovare fără a încălca drepturile şi libertăţile omului;
 • să-şi dezvolte continuu cunoştinţele ştiinţifice şi să contribuie la diseminarea informaţiei şi culturii ştiinţifice, precum şi la conştientizarea publicului şi a factorilor de decizie asupra rolului ştiinţei şi tehnicii;
 • să participe la aplicarea, în condiţiile legii, a rezultatelor activităţii proprii de cercetare-dezvoltare;
 • la încetarea activităţii în instituţie, personalul de cercetare-dezvoltare nu poate folosi rezultatele ştiinţifice şi tehnice care au fost obţinute în unitate în cadrul unor lucrări finanţate din fonduri publice, pe o durată de cel puţin 5 ani, fără acordul finanţatorului;
 • nerespectarea angajamentului prevăzut anterior constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă echivalentă cu 20 de salarii de CS I, la gradaţia maximă;
 • plata amenzii nu exonerează contravenienţii de la plata daunelor provocate;
 • contravenţia se constată şi amenda corespunzătoare se aplică de reprezentantul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare sub a cărei autoritate se află unitatea de cercetare-dezvoltare prejudiciată;
 • contravenţiei prevăzute mai sus îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

- Legea privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice nr. 477/8 noiembrie 2004, publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 505/26 noiembrie 2004,

- Legea privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare nr. 206 / 27 mai 2004, publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 505/4 iunie 2004,

- precum şi în orice alte reglementări legale.

(2) Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractelor individuale de muncă.

(3) Obligaţiile concrete ale salariaţilor sunt cele prevăzute în fişa postului anexă la contractul individual de muncă al salariatului, care cuprinde şi sarcinile salariaţilor pe fiecare an.

         (4) Contractul individual de muncă se încheie după verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale şi personale ale persoanei care solicită angajarea; modalităţile în care urmează să se realizeze verificarea prevăzută la alin. (4) sunt cele stabilite în Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cap. 3, cu modificările şi completările ulterioare; în Legea nr. 752/2001, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 299/2009, privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române; Statutul Academiei Române, 2002, republicat în Monitorul Oficial al României nr. 617/2009 cu modificările şi completările ulterioare; Regulamentul pentru ocuparea funcţiilor de conducere în unităţile de cercetare ale Academiei Române, 2012; Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului, actualizat în 2012.

A. Drepturile angajatorului

            ART. 8. În plus faţă de drepturile generale prevăzute în Legea nr. 53/2003 ‒ Codul muncii (republicat și actualizat în 2013), art. 40, alin. (1), şi în Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cap. 4, potrivit prezentului Regulament intern, angajatorul are şi următoarele drepturi:

 1. să fixeze/modifice structura Institutului corespunzător obiectivelor şi sarcinilor de plan;
 2. să stabilească fişa fiecărui post şi sarcinile anuale ale fiecărui salariat;
 3. să decidă angajarea prin concurs a fiecărui salariat în departamentul şi pe postul corespunzător pregătirii şi performanţelor sale, în limitele statului de funcţiuni şi ale drepturilor salariale aprobate de conducerea Academiei Române;
 4. să stabilească, împreună cu directorul adjunct și/sau secretarul științific, şefii de epartamente şi consiliul ştiinţific, programul de activitate al Institutului şi sarcinile fiecărui salariat;
 5. să stabilească programul de lucru în Institut;
 6. să repartizeze aparatura informatică în funcţie de necesităţile planului de muncă în curs;
 7. să controleze modul îndeplinirii sarcinilor de muncă ale fiecărui salariat sub aspect cantitativ şi calitativ, precum şi modul respectării programului de lucru şi a tuturor celorlalte obligaţii ale salariaţilor;
 8. să ia toate măsurile pe care le consideră necesare în vederea realizării planului de muncă al Institutului;
 9. să acorde salarii de merit/premiul de 2% / al 13-lea salariu, în condițiile în care legislația în vigoare o permite, să promoveze prin concurs şi respectiv să sancţioneze/retrogradeze salariaţii în funcţie de performanţele lor, în condiţiile legii,
 10. să aprobe deplasarea cercetătorilor în ţară sau în străinătate în legătură cu planul de muncă al Institutului şi să acopere costurile acestor deplasări în limita bugetului acordat de Academia Română la acest capitol;
 11. să ia măsurile necesare pentru asigurarea confidenţialităţii salariului salariaţilor săi;
 12. să refuze garantarea unor carduri de debit descoperit pentru salariaţii săi;
 13. în situaţia în care normele de muncă nu mai corespund condiţiilor tehnice în care au fost adoptate (de exemplu, dotarea suplimentară cu calculatoare) sau nu asigură un grad complet de ocupare a timpului normal de muncă, acestea vor fi supuse unei reexaminări; procedura de reexaminare, precum şi situaţiile concrete în care poate interveni se stabilesc de către conducerea Institutului.

B. Obligaţiile angajatorului

            ART. 9. În plus faţă de obligaţiile generale prevăzute în Legea nr. 53/2003 Codul muncii (republicat și actualizat în 2013), art. 40, alin. (2), şi în Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cap. 4, potrivit prezentului Regulament intern, angajatorul are şi următoarele obligaţii:

 1. să vegheze la respectarea legalităţii şi a drepturilor salariaţilor în Institut şi să prevină/sancţioneze orice abuzuri, în condiţiile legii şi ale competenţelor sale;
 2. să respecte prezentul Regulament intern, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului şi dispoziţiile conducerii Academiei Române;
 3. să sprijine salariaţii Institutului pentru a obţine accesul la biblioteci şi alte instituţii similare şi pentru a efectua deplasări ştiinţifice în ţară şi în străinătate în vederea îndeplinirii sarcinilor de plan, în limitele acordurilor şi fondurilor disponibile;
 4. să sprijine salariaţii Institutului pentru perfecţionarea formării lor profesionale;
 5. să fie receptiv la problemele salariaţilor, pe care să le soluţioneze în condiţiile legii;
 6. să se consulte, după caz, cu directorul adjunct și / sau secretarul științific, şefii de departamente, consiliul ştiinţific, contabilul-şef în luarea deciziilor în problemele cele mai importante privind activitatea Institutului;
 7. să organizeze, cel puţin o dată pe an şi ori de câte ori este necesar, adunarea generală a salariaţilor Institutului, pentru prezentarea raportului de activitate pe anul precedent şi a planului de muncă pe noul an.

C. Drepturile salariaţilor

            ART. 10. În plus faţă de drepturile generale ale salariaţilor prevăzute în Legea nr. 53/2003 Codul muncii (republicat și actualizat în 2013), art. 39, alin. (1), şi în Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, art. 23, potrivit prezentului Regulament intern, salariaţii Institutului au şi următoarele drepturi:

 1. să participe la adunarea generală a salariaţilor Institutului şi să-şi spună părerea în legătură cu diversele aspecte ale muncii în Institut;
 2. să fie informaţi cu privire la evaluarea lor finală anuală, în condiţiile legii;
 3. să obţină de la departamentul administrativ, financiar-contabil şi de resurse umane orice lămuriri în legătură cu încadrarea şi drepturile lor băneşti;
 4. să depună cereri sau reclamaţii individuale adresate conducerii Institutului şi, eventual, contestaţii la conducerea Institutului/a Academiei Române, cu privire la soluţionarea acestor cereri;
 5. salariaţii din cercetare au dreptul să aleagă şi să fie aleşi membri/membri supleanţi în consiliul ştiinţific al Institutului;
 6. membrii şi membrii supleanţi ai consiliului ştiinţific al Institutului au dreptul să participe la şedintele acestuia şi să-şi spune părerea în legătură cu diversele aspecte ale muncii în Institut.

D. Obligaţiile salariaţilor

            ART. 11. În plus faţă de obligaţiile generale ale salariaţilor prevăzute în Legea nr. 53/2003 Codul muncii (republicat și actualizat în 2013), art. 39, alin. (1), şi în Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, art. 24, potrivit prezentului Regulament intern, salariaţii Institutului au şi următoarele obligaţii:

 1. să respecte prezentul Regulament intern, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului;
 2. să respecte prevederile din contractul individual de muncă şi din fişa postului, care include şi sarcinile lor pe fiecare an;
 3. să respecte deciziile legale ale conducerii Institutului;
 4. să respecte programul de lucru în Institut şi să semneze zilnic – şi nu anticipat – condica de prezenţă;
 5. să-şi întocmească în format electronic şi pe hârtie planul individual de muncă anual defalcat pe luni şi să-l supună aprobării conducătorului de proiect şi şefului de departament;
 6. să prezinte consiliului ştiinţific, prin responsabilii de proiecte, principiile, normele şi macheta noilor proiecte introduse în plan, în termen de 3 (trei) luni de la introducerea acestora;
 7. să-şi îndeplinească la termen şi la un nivel calitativ corepunzător obligaţiile de plan;
 8. să nu preia ca atare, în cadrul unor lucrări ale Institutului, cercetări anterioare/părţi din cercetări anterioare personale sau ale altor persoane;
 9. să nu preia cercetări anterioare/părţi din cercetări anterioare efectuate în cadrul Institutului în cadrul altor lucrări ale Institutului, întrucât nu pot fi plătiţi de două ori pentru aceeaşi muncă; 
 10. să nu preia cercetări anterioare/părţi din cercetări anterioare efectuate în cadrul Institutului şi să nu le declare ca realizări personale actuale sau sub egida altor instituţii, întrucât sunt realizări sub egida Institutului;
 11. să prezinte raport în format electronic şi pe hârtie anual şi ori de câte ori este cerut de conducerea Institutului cu privire la stadiul îndeplinirii sarcinilor de plan;
 12. să dea conducerii Institutului toate informaţiile cerute cu privire la activitatea lor ştiinţifică în vederea întocmirii raportului anual, a raportului de evaluare şi a raportului de audit cerute de conducerea Academiei Române;
 13. să supună referenţilor oficiali desemnaţi de conducerea Institutului şi aprobării consiliului ştiinţific, prin responsabilii de proiecte, proiectele încheiate, în termen de 1 (una) lună de la încheierea acestora, şi să efectueze în proiect modificările cerute de consiliul ştiinţific;
 14. să predea conducerii Institutului proiectele încheiate la termenele prevăzute;
 15. să nu angajeze Institutul faţă de terţi din ţară sau străinătate în afara mandatului aprobat de conducerea Institutului;
 16. să nu se folosească de antetul şi ştampila Institutului;
 17. să fie loiali Institutului şi să-l reprezinte în mod corespunzător în relaţiile cu persoane şi instituţii din ţară şi din străinătate, în limitele mandatului aprobat de conducerea Institutului;
 18. să-şi perfecţioneze continuu formarea profesională, deprinzând şi utilizarea calculatorului şi a Internetului, pentru a lucra direct în calculator şi cu baze de date;
 19. să folosească cu grijă aparatura din dotare;
 20. să utilizeze timpul de lucru, aparatura din dotare şi telefonul Institutului numai pentru activităţile Institutului, în condiţiile decise de direcţia Institutului;
 21. să utilizeze consumabilele (toner, hârtie etc.) numai pentru activităţile Institutului şi cu spirit de economie (imprimarea în regim economic, cu excepţia unor cazuri excepţionale etc.);
 22. să aibă oţinută şi o vestimentaţie adecvate, un comportament corect, să manifeste ordine, discreţie, amabilitate, responsabilitate, promptitudine, serviabilitate, punctualitate, devotament faţă de Institut;
 23. să nu intre în conflict de interese cu Institutul în cazul în care participă ca expert/referent/membru în comisii de evaluare/consultant la solicitarea altor instituţii/agenţi economici;
 24. să nu presteze alte activităţi (ore în învăţământ etc.) în timpul programului de lucru în Institut;
 25. să nu efectueze deplasări ştiinţifice în străinătate (inclusiv în concediu fără plată) fără acordul prealabil al şefului de departament şi al directorului Institutului, cu prezentarea precisă a programului, îndrumătorului de stagiu în străinătate etc.
 26. să prezinte la 1 săptămînă de la întoarcerea din străinătate un raport de activitate/atestat din partea îndrumătorului de stagiu din străinătate şi să-şi prezinte activitatea în şedinţă de sector publică;
 27. să anunţe până la sfârşitul anului programarea concediului său de odihnă pentru anul următor;
 28. personalul auxiliar cercetării (analişti, bibliotecari, desenatori, operatori date, redactori, redactor tehnic, referenţi, tehnician ş.a.) are obligaţia de a-şi îndeplini la termen şi în cele mai bune condiţii atribuţiile în vederea asigurării condiţiilor necesare pentru realizarea planului de muncă al Institutului;
 29. personalul administrativ-contabil (contabil-şef, contabili, merceolog, referent) are obligaţia:

      a. să-şi îndeplinească la termen şi în cele mai bune condiţii atribuţiile în vederea asigurării condiţiilor necesare pentru realizarea planului de muncă al Institutului;

      b. să se ţină permanent la curent cu legislaţia în vigoare şi să o aplice corect, în interesul Institutului şi al salariaţilor săi;

      c. să întocmească şi să aducă la zi corect şi operativ toate documentele administrativ-contabile privind Institutul (situaţii cerute de conducerea Academiei Române, organismele de control financiar, bancă etc.) şi salariaţii săi (deciziile de angajare/promovare, statul de personal lunar, statul de plată lunar, fluturaşii expliciţi privind drepturile salariale lunare, registrul de personal, formele necesare întocmirii dosarelor de pensie etc.);

      d. să informeze salariaţii asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;

      e. să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitanţilor;

      f. să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor.

            (31) Personalului care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice îi este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica Institutului pentru realizarea acestora (cf. art. 18 alin. (4) din Legea privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice nr. 477/8 noiembrie 2004, publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 505/26 noiembrie 2004, intrată în vigoare la 5 zile de la publicare).


CAP. V. Procedura de soluţionare

a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor

            ART. 12.

            (1) Cererile sau reclamaţiile individuale scrise ale salariaţilor vor fi soluţionate în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la înregistrarea lor la secretariatul Institutului.

            (2) Soluţia va fi comunicată în scris salariatului respectiv, care o poate contesta în termen de 5 (cinci) zile calendaristice.

                 (3) Contestaţiile vor fi soluţionate în termen de 5 (cinci) zile de la înregistrarea lor la secretariatul Institutului.

               (4) Soluţia contestaţiei va fi comunicată în scris salariatului respectiv, care o poate contesta în termen de 5 (cinci) zile calendaristice la conducerea Academiei Române.

          (5) Hotărârea conducerii Academiei Române cu privire la aceste contestaţii va fi aplicată în termen de 5 (cinci) calendaristice de la comunicare ei în scris de către conducerea Academiei Române către conducerea Institutului.

CAP. VI. Reguli concrete privind disciplina muncii în Institut

            ART. 13.

 1. Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, adică 40 de ore/săptămână, respectiv de 20 ore/săptămână în cazul angajării cu jumătate de normă;
 2. Programul de lucru este de 5 (cinci) zile calendaristice, de luni până vineri inclusiv, câte 8 (opt) ore zilnic, program de zi, cu excepția sărbătorilor legale;
 3. 3 (trei) ore/zi pot fi acordate salariaţilor din cercetare pentru documentare/redactare în afara Institutului; atunci când durata zilnică a timpului de muncă la sediul Institutului nu este mai mare de 5 ore, salariaţii nu au dreptul la pauză de masă şi la alte pauze;
 4. In functie de specificul proiectului la care lucrează, șeful de departament poate acorda salariaților din cercetare cel mult 3 (trei) zile pe săptămână pentru documentare / redactare în afara Institutului, urmând ca aceștia să-i prezinte rezultatele obținute;
 5. Cercetătorii sunt obligați să fie prezenți în Institut în fiecare zi de luni a săptămânii, celelalte zile rămase fiind fixate de comun acord cu șeful de departament;
 6. Salariaţii sunt obligaţi să ceară învoire şi să-şi motiveze la conducerea Institutului orice întârziere sau absenţă în cazuri de forţă majoră;
 7. Pentru salariaţii angajați cu o jumătate de normă, programul de lucru în Institut este de 2 ½ zile calendaristice pe săptămână (2 zile a câte 8 (opt) ore fiecare, a treia zi a câte 4 ore), program de zi, dintre care o zi obligatoriu lunea, celelalte trebuind să fie fixe, cu aprobarea conducerii Institutului; celelalte dispoziţii de mai sus se aplică în mod corespunzător;
 8. durata concediului anual de odihnă este cea prevăzută de legislaţia în vigoare pentru fiecare post în parte în raport cu vechimea şi durata muncii;
 9. concediul anual de odihnă poate fi fracţionat în cadrul aceluiaşi an calendaristic sau efectuat în anul calendaristic următor numai în condiţiile legii, cu aprobarea şefului de departament şi a directorului Institutului; evidenţa fracţiunilor de concediu va fi ținută de un angajat al departamentului de resurse umane, care va certifica pe fiecare cerere numărul zilelor de concediu restante;
 10. durata concediului fără plată nu poate depăşi, de regulă, 3 (trei) luni calendaristice, excepţiile putând fi aprobate de conducerea Institutului numai în cazuri bine justiticate;
 11. salariul se plăteşte în bani o dată pe lună prin card de debit eliberat de Banca Comercială Română, Garanti Bank, la data de 14 a fiecărei luni;
 12. termenul de preaviz în cazul demisiei este cel convenit de părţi în contractul individual de muncă;
 13. persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. c) şi d), al art. 65 şi 66 din Codul muncii beneficiază de dreptul la un preaviz de 15 (cincisprezece) zile calendaristice;
 14. atribuţiile fiecărui post sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă;
 15. pentru salariaţii cu jumătate de normă, aceste prevederi se aplică în mod corespunzător;
 16. modalitatea în care urmează să se realizeze verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale şi personale ale persoanelor care solicită angajarea în Institut este concursul, care se organizează în condiţiile legii;
 17. evenimentele familiale deosebite şi numărul zilelor libere plătite acordate salariaţilor în aceste cazuri este cel prevăzut de lege (HG 250/08.05.1992, art. 24, alin 1). Astfel, în afara concediului de odihnă, salariaţii au dreptul la zile de concediu plătite în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite:

a) căsătoria salariatului - 5 zile;

b) naşterea sau căsătoria unui copil - 3 zile;

c) decesul soţului sau al unei rude de până la gradul II a salariatului - 3 zile;

d) donări de sânge – conform legislaţiei în vigoare.

 1. conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor individuale de muncă sunt soluţionate de instanţa judecătorescă competentă material şi teritorial, potrivit legii.

CAP. VII. Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile

            ART. 14. Abaterile disciplinare constau în încălcarea prezentului Regulament intern, a normelor legale, a contractului individual de muncă, a fişei postului, a sarcinilor de muncă pe anul respectiv, a ordinelor şi dispoziţiilor legale ale conducătorilor ierarhici. Sancţiunile aplicabile sunt cele prevăzute în Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, art. 264, respectiv:

 • avertismentul scris;
 • suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;
 • retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
 • reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
 • reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
 • desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

  

CAP. VIII. Reguli referitoare la procedura disciplinară

            ART. 15. Angajatorul stabileşte sancţiunile disciplinare în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:

 • împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
 • gradul de vinovăţie a salariatului;
 • consecinţele abaterii disciplinare;
 • comportarea generală în serviciu a salariatului;
 • eventualele sancţiuni disciplinare suferite de către acesta;

Art. 16. Se consideră abatere disciplinară gravă absentarea nemotivată de la serviciu; 5 absenţe nemotivate consecutive conduc la desfacerea disciplinară a contractulul individual de muncă; 10 absenţe nemotivate efectuate pe parcursul a 12 luni conduc la desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Art. 17. (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, cu excepţia avertismentului scris, nu poate fi dispusă înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.

(2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora, şi locul întrevederii.

(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. 2, fără un motiv obiectiv dovedit prin acte justificative, dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

(4) În cursul cercetării disciplinare prealabile, salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate argumentele în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare.

Art. 18. (1) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înștiințării despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni da la data săvârşirii faptei.

(2) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.

(3) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.

(4) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

CAP. IX. Modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice

            ART. 19. Nu este cazul.

CAP. X. Modul de informare a fiecărui salariat

cu privire la conţinutul Regulamentului intern

            ART. 20.

         (1) Informarea fiecărui salariat cu privire la conţinutul Regulamentului intern se realizează prin afișarea pe site-ul Institutului, prin difuzare prin şefii departament şi prin prezentarea în adunarea generală a salariaţilor;

            (2) Salariaţii vor semna într-un tabel întocmit de secretara Institutului că au luat cunoştinţă de prezentul Regulament intern;

            (3) Salariaţii angajaţi ulterior intrării în vigoare a prezentului Regulament intern vor fi adăugaţi în tabelul menţionat în alin. (2) şi vor semna că au luat cunoştinţă de prezentul regulament;

            (4) Orice modificare care intervine în conţinutul Regulamentului intern este supusă procedurilor de informare prevăzute la alin. (1) – (3).

 

CAP. XI. Sesizarea angajatorului cu privire la dispoziţiile Regulamentului intern şi controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în Regulamentul intern

            ART. 21. Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile Regulamentului intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.

            ART. 22. Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în Regulamentul intern este de competenţa instanţelor judecătoreşti, care pot fi sesizate în termen de 30 (treizeci) de zile de la data comunicării de către angajator a modului de soluţionare a sesizării formulate potrivit art. 18.

CAP. XII. Dispoziţii tranzitorii şi finale

            ART. 23. Prezentul Regulament intern a fost întocmit de către angajator conform Legii nr. 53/2003 Codul muncii (republicat și actualizat în 2013), art. 257-262, cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor în consiliul ştiinţific al Institutului, şi intră în vigoare la termenul prevăzut de lege.

            ART. 24. Prevederile prezentului Regulament intern se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii (republicat și actualizat în 2013), ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, ale Legii nr. 752/2001 republicată, privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, ale Statutului Academiei Române, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 617/2009, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului pentru ocuparea funcţiilor de conducere în unităţile de cercetare ale Academiei Române, 2012 şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului, actualizat în 2012. 

ART. 25. Prezentul Regulament intern a fost armonizat cu prevederile Legii privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice nr. 477/8 noiembrie 2004, publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 505/26 noiembrie 2004, şi ale Legii privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare nr. 206 / 27 mai 2004, publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 505/4 iunie 2004, în conformitate cu art. 25 din prezentul Regulament intern.

            ART. 26.

(1) O faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat prezentul Regulament intern sau ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici reprezintă o abatere disciplinară.

            (2) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt cele prevăzute în Legea nr. 53/2003 – Codul muncii art. 264.

            ART. 27.

(1) Prezentul regulament se înaintează spre aprobare Secţiei de Filologie.

(2) Urmărirea aplicării şi respectării acestui regulament se realizează de către directorul Institutului, precum şi de departamentul Resurse umane.

(3) Modificarea prezentului regulament se poate realiza din iniţiativa directorului sau a doua treimi din membrii Consiliului Ştiinţific, în cazul în care necesităţile de organizare şi conducere o impun, cu respectarea art. 20 din prezentul regulament.

*

După consultarea cu reprezentanții salariaților din Consiliul ştiinţific al Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, angajatorul a adus la cunoștința salariaților prezentul regulament în Adunarea Generală din data de 24 iunie 2013.

Ultima actualizare în Luni, 10 Noiembrie 2014 11:12
 


Motorizat de Joomla!. Designed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.