Home Legislaţie Regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF)
PDF Imprimare Email

REGULAMENT

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

(actualizare: august 2012)

 

CAP. I. Dispoziţii generale

 

Art. 1. – (1) Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, numit în continuare Institutul, organizat în forma actuală prin HG nr. 1366 din 27.12.2001, este continuatorul Institutului de Lingvistică înfiinţat la 1 ianuarie 1949.

 

(2) Institutul este o unitate de cercetare-dezvoltare în domeniul lingvisticii subordonată Academiei Române, are personalitate juridică şi dispune de autonomie financiară şi managerială.

 

(3) Activitatea Institutului este de interes naţional şi cuprinde dezvoltarea cunoştinţelor ştiinţifice şi participarea la transferul acestora şi la valorificarea eficientă a rezultatelor activităţii de cercetare.

 

4) Personalul de cercetare asimilează, utilizează şi generează noi cunoştinţe, aplică cele mai bune practici în domeniul său de activitate şi respectă misiunea cercetării, etica şi deontologia profesională.

 

Art. 2. Institutul este finanţat de la bugetul de stat, prin Academia Română.

 

Art. 3. Sediul Institutului este în municipiul Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr. 13, sectorul 5, Casa Academiei Române (Casa oamenilor de ştiinţă), et. II şi III.

 

Art. 4. Institutul contribuie la dezvoltarea lingvisticii în România, prin realizarea programelor fundamentale şi prioritare ale Academiei Române şi a programelor proprii de cercetare, aprobate de Adunarea generală a Academiei Române, ca şi prin manifestări ştiinţifice şi colaborări interne şi internaţionale.

 

Art. 5. – (1) Institutul are ca principale obiective, în concordanţă cu acelea ale Academiei Române, stabilite prin Legea nr. 752/2001, republicată în MO nr. 299/2009,privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române şi prin Statutul Academiei Române, 2002, actualizat în 2009: 

 

a. organizarea şi efectuarea de cercetări fundamentale şi avansate în domeniul lingvisticii;

 

b.cultivarea şi promovarea limbii române, stabilirea regulilor ortografice, ortoepice şi morfologice ale limbii române, care devin obligatorii prin însuşirea lor de către Academia Română, şi elaborarea de dicţionare normative ale limbii române;

 

c. sprijinirea informării şi documentării ştiinţifice în domeniul lingvisticii şi al limbii române; 

 

d. publicarea de periodice proprii şi îngrijirea unor periodice ale Academiei Române;

 

e. organizarea de manifestări ştiinţifice în domeniul lingvisticii;

 

f. organizarea de doctorate în filologie, în condiţiile legii;

 

g. promovarea limbii române şi a lingvisticii româneşti pe plan internaţional.

 

(2) Institutul îndeplineşte şi alte atribuţii din domeniul său de activitate, stabilite prin dispoziţii ale Academiei Române, prin prezentul Regulament şi prin hotărâri ale conducerii Institutului.

 

Art. 6. Institutul are în structură departamente ale căror atribuţii principale se stabilesc prin prezentul Regulament.

 

Art. 7. – (1) Institutul poate stabili relaţii directe cu academii, institute şi unităţi de profil din ţară şi din străinătate, precum şi cu organizaţii internaţionale (Legea privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, art. 3, alin. (5)).

 

(2) Institutul poate avea subunităţi în centre universitare şi poate să încheie, în nume propriu, contracte de cercetare ştiinţifică cu persoane juridice, fondurile obţinute rămânând în întregime la dispoziţia sa (Legea nr. 752/2001privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, art.11, alin. (2)).

 

CAP. II. Organizarea şi funcţionarea

 

Art. 8. Institutul este organizat şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 752/2001privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, Statutului Academiei Române, 2009 şi prezentului Regulament.

 

Art. 9. Institutul îşi defăşoară activitatea sub coordonarea Secţiei de filologie şi literatură a Academiei Române, ale cărei atribuţii în acest domeniu sunt cele prevăzute în Statutul Academiei Române, 2009, art. 15.

 

Art. 10. Activitatea de cercetare a Institutului se desfăşoară pe baza unui program de activitate propus spre aprobare Adunării generale a Academiei Române de către Secţia de filologie şi literatură (Statutul Academiei Române, 2009, art. 15, lit. h) și avizat de Prezidiul Academiei Române (Statutul Academiei Române, 2009, art. 35, lit. f).

 

Art. 11. Institutul organizează acţiuni ştiinţifice cu acordul, după caz, al Secţiei de filologie şi literatură sau al Prezidiului Academiei Române. 

Art. 12. – (1) Finanţarea activităţii Institutului se asigură, pe bază de programe proprii aprobate de Adunarea generală a Academiei Române, de la bugetul de stat, utilizându-se în completare şi venituri extrabugetare (Legea nr. 752/2001privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, art. 9, alin. (1)).

 

(2) Institutul poate realiza venituri extrabugetare din taxe pentru doctorat, publicaţii, granturi, programe naţionale şi europene, alte activităţi realizate suplimentar faţă de cele cuprinse în programele aprobate (Legea nr. 752/2001privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, art. 9, alin. (2)), din donaţii (cărţi, aparatură ş.a.) şi poate dispune de ele în limitele şi în condiţiile legii.

 

Art. 13. Institutul poate să încheie, în nume propriu, contracte de cercetare ştiinţifică cu persoane juridice, fondurile obţinute rămânând în întregime la dispoziţia sa (Legea nr. 752/2001privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, art. 11, alin. (2)).

 

Art. 14. – (1) Institutul are personal de cercetare, personal auxiliar din activitatea de cercetare şi personal din aparatul funcţional.

 

(2) Personalul cu studii superioare care desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică se diferenţiază pe funcţii şi grade profesionale conform Legii nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, art. 7.

 

(3) a. Personalul auxiliar cu studii superioare din activitatea de cercetare este format din specialişti din domenii şi profiluri diferite (analist, bibliotecar, redactor, tehnoredactor), prevăzute în nomenclatoarele de funcţii ale sectoarelor de activitate respective.

 

b. Personalul auxiliar cu studii medii sau superioare de scurtă durată din activitatea de cercetare este format din persoane cu diferite calificări (bibliotecar, desenator, operator date, referent, tehnician) prevăzute în nomenclatoarele de funcţii ale celorlalte sectoare de activitate şi care participă, pe lângă cercetătorii ştiinţifici, la desfăşurarea activităţii de cercetare prin efectuarea de operaţii de execuţie, de întreţinere şi de exploatare a aparaturii pentru cercetare, precum şi de alte activităţi asemănătoare.

 

(4) Personalul din aparatul funcţional este format din contabili, economiști, secretară cu studii medii.

 

Art. 15 – (1) Încadrarea pe funcţii şi grade profesionale a personalului de cercetare se face prin concurs, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, art. 11, 15, 16, de Ordinul nr. 6560 din 20 decembrie 2012, privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi de Regulamentul pentru ocuparea funcţiilor de conducere în unităţile de cercetare ale Academiei Române, 2012, art. 1 (1).

 

(2) Metodologia de încadrare pe funcţii şi grade profesionale a personalului auxiliar din activitatea de cercetare şi a celui din aparatul funcţional pe funcţiile şi treptele profesionale stabilite de prevederile legislaţiei în vigoare se stabileşte de către Institut.

 

Art. 16. – (1) Normativul de personal, criteriile de constituire a departamentelor şi statul de funcţii pentru Institut se aprobă conform Legii nr. 752/2001privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, art. 21, alin. (1).

 

(2) Salarizarea personalului din Institut se face în condiţiile aplicabile personalului bugetar (Legea nr. 752/2001privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, art. 21, alin. (2)).

 

Art. 17. – (1) Modalităţile de angajare şi promovare pentru personalul de cercetare sunt cele prevăzute de Regulamentul pentru ocuparea funcţiilor de conducere în unităţile de cercetare ale Academiei Române, 2012, art. 1 (1), de Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și de Ordinul nr. 6560 din 20 decembrie 2012, privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare.

 

(2) Menţinerea în funcţii de cercetare, la cerere, a cercetătorilor ştiinţifici gradul I după împlinirea vârstei legale de pensionare (conform Legii nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, art. 36, alin. (2)), cu aprobarea anuală a consiliului ştiinţific, este reglementată de Prezidiul Academiei Române, în condiţiile legii (Statutul Academiei Române, 2009, art. 44 (6)).

 

(3) Personalul didactic universitar poate funcţiona, prin cumul, ca personal de cercetare în Institut, cu participare la conducerea şi execuţia programelor şi a proiectelor de cercetare, precum şi la valorificarea rezultatelor acestora.

 

(4) Cercetătorii ştiinţifici gradul I pensionaţi pot desfăşura, în condiţiile legii, activităţi de cercetare, salarizate prin cumul (conform Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, art. 36, alin. (1)).

 

(5) Cumulul în Institut este reglementat de Prezidiul Academiei Române, în condiţiile legii (Statutul Academiei Române, 2009, art. 44 (6)).

 

Art. 18. Drepturile şi obligaţiile personalului de cercetare sunt cele prevăzute de Codul muncii pentru personalul încadrat în muncă (Legea 53/2003, acualizată prin Legea 147/2012) şi de Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, art. 23 şi 24, pentru personalul de cercetare.

 

Art. 19. La încetarea activităţii în Institut, personalul de cercetare nu poate folosi fără acordul finanţatorului, pe o durată de cel puţin 5 (cinci) ani, rezultatele ştiinţifice obţinute în Institut în cadrul unor lucrări finanţate din fonduri publice (Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, art. 25).

 

Art. 20. Perfecţionarea profesională a personalului de cercetare din Institut se realizează în principal prin doctorat, documentare, schimburi de experienţă, specializare şi cooperare interdisciplinară la nivel naţional şi internaţional, învăţământ postuniversitar, burse de perfecţionare şi stagii de pregătire şi documentare şi manifestări ştiinţifice din ţară sau din străinătate.

 

CAP. III. Conducerea Institutului

 

Art. 21. – (1) Funcţiile de conducere şi coordonare ştiinţifică din Institut sunt în momentul de faţă:

 

a. funcţii de conducere: director, director adjunct, secretar științific, contabil șef;

 

b. funcţii de coordonare ştiinţifică: 6 şefi de departamente de cercetare, șef de program și șef de proiect.

 

(2) Funcţiile de conducere din Institut se ocupă, în condiţiile legii, de personalul care îndeplineşte condiţiile minime stabilite de Regulamentul pentru ocuparea funcţiilor de conducere în unităţile de cercetare ale Academiei Române, 2012, art. 5-6, şi de Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, art. 20.

 

Art. 22. – (1) Directorul conduce Institutul împreună cu consiliul ştiinţific şiajutat de directorul adjunct și de secretarul științific.

 

(2) Posturile de director, director adjunct și de secretar științific ale Institutului se ocupă în condiţiile prevăzute de Statutul Academiei Române, 2009, art. 15 şi art. 44, şi de Regulamentul pentru ocuparea funcţiilor de conducere în unităţile de cercetare ale Academiei Române, 2012, art. 1-7.

 

Art. 23. – (1) Directorul este conducătorul executiv al Institutului, exercitându-şi atribuţiile în conformitate cu legile în vigoare, cu Statutul Academiei Române, 2009, cu prezentul Regulament, cu hotărârile consiliului ştiinţific şi cu prevederile contractului de management.

 

(2) Drepturile şi obligaţiile directorului sunt cele stabilite prin contractul de management încheiat de director cu Academia Română.

 

(3) Atribuţiile principale ale directorului sunt cele stabilite prin Statutul Academiei Române, 2009, art. 45.

 

(4) Directorul poate îndeplini şi alte atribuţii conferite de legile în vigoare şi de conducerea Academiei Române.

 

Art. 24. – (1) Consiliul ştiinţific al Institutului este constituit din membri de drept și membri aleși.

 

(2) Directorul, directorul adjunct și/sau secretarul științific, șefii de departamente și membrii Academiei Române sunt de drept membri ai consiliului științific.

 

(3) Numărul membrilor aleși ‒ conform normelor de structură fixate de Prezidiul Academiei Române – este stabilit de adunarea generală a cercetătorilor din cadrul unității de cercetare, care procedează și la alegerea acestora. Adunarea generală este formată din totalitatea cercetătorilor științifici și este statutar constituită în prezența a cel puțin două treimi din numărul total al acestora.

 

(4) Fiecare cercetător poate face propuneri de candidați.

 

(5) Alegerea se face prin vot secret, în prezența unui membru al secției de specialitate, fiecare dintre candidați trebuind să obțină majoritatea de două treimi din numărul cercetătorilor prezenți.

 

(6) Candidații care au obținut majoritatea cerută sunt înscriși pe lista celor reușiți, în ordinea numărului voturilor exprimate în favoarea lor.

 

(7) Sunt declarați aleși candidații astfel candidații astfel înscriși până la completarea numărului de membri stabilit potrivit prevederilor alin. (3).

 

(8) Adunarea generală poate alege și un număr de membri supleanți, cu aceeași procedură.

 

(9) Președintele consiliului științific este directorul unității.

 

(10) Consiliul științific își alege, prin vot deschis, cu majoritate de două treimi, un secretar al consiliului.

 

(11) În cazul în care este necesar, consiliul științific își poate alege un birou executiv.

 

(12) Consiliul științific se alege pe o durată de 4 ani.  

 

(13) În prezent, Institutul are 9 membri de drept și 14 membri aleși.

 

Art. 25. (1) Consiliul științific al unității de cercetare hotărăște, împreună cu conducerea unității, în toate problemele științifice:

 

  1. definitivează proiectele programelor de cercetare și de relații cu străinătatea, pentru a fi înaintate secției de specialitate a Academiei Române;
  2. analizează și avizează lucrările de cercetare efectuate în unitate și propune, când este cazul, măsuri de îmbunătățire;
  3. ia măsuri pentru valorificarea lucrărilor de cercetare;
  4. asigură funcționarea periodică a reuniunilor ori a seminarelor științifice;
  5. avizează rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, pe care le înaintează spre confirmare secției de specialitate a Academiei Române;
  6. asigură executarea sarcinilor trasate institutelor și centrelor de cercetare fundamentală independente de către conducerea Academiei Române și de secția de specialitate;
  7. propune Comisia de etică de pe lângă Consiliul ştiinţific, care este aprobată prin ordin al directorului Institutului, în conformitate cu prevederile Legii privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare nr. 206 / 27 mai 2004, publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 505/4 iunie 2004, art. 9, alin. (2) şi (3);
  8. asigură respectarea normelor de etică de către cercetătorii științifici.
  9. se pronunță asupra participării cercetătorilor la congrese, mese rotunde, conferințe, cursuri etc. în străinătate;
  10. duce la îndeplinire hotărârile luate de Academia Română;
  11. îndeplinește orice alte atribuții privind activitatea științifică a unității;
  12. Dezbaterile și hotărârile luate sunt consemnate în procese-verbale semnate de președinte și de secretar.

 

(2) Consiliul ştiinţific se întruneşte lunar şi, în cazuri extraordinare, la cererea a cel puţin 3 membri ai consiliului sau a directorului.

 

Art. 26. Atribuţiile directorului adjunct și/sau ale secretarului științific sunt următoarele:

 

(1) sprijină directorul Institutului în îndeplinirea tuturor atribuţiilor sale, înlocuindu-l ori de câte ori acesta lipseşte;

 

(2) coordonează elaborarea proiectelor şi programelor de cercetare, urmărind modul de realizare a acestora;

 

(3) îndrumă şi supraveghează realizarea manifestărilor ştiinţifice ale Institutului;

 

(4) sprijină pe director în asigurarea relaţiilor Institutului cu alte instituţii din ţară şi din străinătate;

 

(5) urmăresc valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice din Institut, precum şi a colaborărilor Institutului cu alte institute;

 

(6) urmăresc realizarea contractelor Institutului;

 

(7) sprijină pe director în realizarea conducerii Centrului de informare, analiză, consultanţă şi pregătire;

 

(8) redactează documentele cerute anual de conducerea Academiei Române: planul de activitate a Institutului, raportul de activitate, raportul de evaluare, precum şi orice alte documente necesare;

 

(9) îndeplinesc şi alte activităţi de conducere pe baza delegării de atribuţii, competenţe şi responsabilităţi din partea directorului Institutului.

 

Art. 27. – (1) Componenţa şi constituirea statutară a adunării generale a cercetătorilor din Institut sunt cele prevăzute de Statutul Academiei Române, 2009, art. 46.

 

(2) Adunarea generală a cercetătorilor se întruneşte cel puţin o dată pe an, pentru lansarea planului şi prezentarea raportului de activitate, precum şi în mod excepţional, dacă este necesar.

 

(3) În adunarea generală, cercetătorii au dreptul să-şi exprime punctele de vedere cu privire la chestiunile discutate.

 

Art. 28. Contabilul-şef este subordonat directorului Institutului şi are atribuţiile stabilite prin fişa postului, anexă la contractul individual de muncă.

 

CAP. IV. Personalul Institutului

 

Art. 29. Structura de personal a Institutului cuprinde următoarele funcţii/posturi de execuţie:

 

a. funcţii de cercetare atestate: cercetător ştiinţific gradul I, II, III, cercetător ştiinţific, cu licenţă/masterat şi, după caz, doctorat în filologie;

 

b. funcţii de cercetare neatestate: asistent de cercetare ştiinţifică şi asistent de cercetare ştiinţifică stagiar, cu licenţă/masterat în filologie;

 

c. funcţii auxiliare activităţii de cercetare ştiinţifică: analist, bibliotecar, desenator, operator de date, redactor, tehnoredactor, referent, tehnician cu studii superioare/ superioare de scurtă durată sau medii, după caz.

 

d. funcţii administrative: contabili, economiști, secretară cu studii medii.

 

Art. 30. – (1) Atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile funcţiilor de cercetare, precum şi condiţiile de ocupare a lor sunt cele prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă, în conformitate cu Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

 

(2) Atribuţiile funcţiilor auxiliare şi administrative sunt specificate în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă, în conformitate cu legislaţia specifică sectoarelor de activitate respective (edituri, biblioteci, cultură, contabilitate, informatică, secretariat).

 

CAP. V. Activitatea Institutului

 

Art. 31. Institutul a acoperit, acoperă şi/sau va acoperi în perspectivă, după caz, unele din următoarele domenii de cercetare:

 

(1) limba română: lexicografie mono-, bi- şi plurilingvă, lexicologie, dicționar etimologic, terminologie, gramatică, formarea cuvintelor, ortografie şi ortoepie, istoria limbii române, istoria limbii române literare, filologie, poetică, onomastică (toponimie şi antroponimie), fonetică, fonologie şi dialectologie;

 

(2) romanistică: studii comparativ-istorice şi contrastive, locul limbii române între limbile romanice, idiomuri romanice din România, limbi romanice mai puţin cunoscute în România, spaniola şi spaniola americană, creole romanice;

 

(3) limbi germanice: lexicografie bilingvă, graiuri germane (săseşti, şvăbeşti) din România, studii contrastive, limbi germanice mai puţin cunoscute în România, influenţe asupra limbii române;

 

(4) limbi slave: limba documentelor slavo-române, lexicografie bilingvă, idiomuri slave din România, contacte lingvistice româno-slave;

 

(5) limbi clasice: latina şi istoria limbii române, lexicologie şi formarea cuvintelor în latină, fonologie, gramatică istorică şi filologie greacă, lexicografie elenă-română;

 

(6) lingvistică generală şi filozofia limbajului;

 

(7) bibliografia lucrărilor de lingvistică apărute anual în România.

 

Art. 32. – (1) Institutul urmăreşte realizarea celor trei obiective majore înscrise în programul Academiei Române de la înfiinţare, în Statutul Academiei Române, 2009,  şi în Legea nr. 752/2001privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române: ortografia, gramatica şi dicţionarul limbii române, prin încheierea şi/sau actualizarea lucrărilor care le sunt consacrate.

 

(2) Principalele programe şi proiecte ale Institutului urmăresc elaborarea unor lucrări fundamentale, prioritare şi de mare interes pentru cultura românească cum sunt tratate de gramatică şi de istorie a limbii române (literare), lucrări normative şi de cultivare a limbii române, dicţionare tezaur, explicative, etimologice, istorice, bilingve, onomastice, dicţionare speciale, lexicuri, atlase lingvistice ale limbii române, monografii dialectale, studii de fonetică şi fonologie, colecţii, corpusuri, antologii şi ediţii (critice) de texte reprezentative pentru limba română literară, bănci de texte / date, bibliografii şi inventare de resurse lingvistice, colaborări la proiecte internaţionale.

 

Art. 33. Institutul organizează, singur sau în colaborare, manifestări ştiinţifice interne sau internaţionale (conferinţa anuală de lingvistică a Institutului, cicluri de conferinţe ale Academiei Române, şcoli de vară/toamnă, consfătuiri, cercuri de comunicări, cursuri de formare), iar cercetătorii săi participă cu comunicări la manifestări ştiinţifice interne sau internaţionale (congrese, colocvii, sesiuni, seminarii, simpozioane, dezbateri, reuniuni, cursuri de vară, conferinţe), făcând astfel cunoscute rezultatele cercetărilor în curs sau finalizate şi problemele limbii române.

 

Art. 34. Cercetătorii din Institut pot funcţiona ca personal didactic în instituţiile de învăţământ superior pe funcţii echivalente, cu respectarea prevederilor legale, pot fi membri ai comitetelor de redacţie ale unor publicaţii/ai unor asociaţii ştiinţifice româneşti şi străine.

 

Art. 35. Cercetătorii din Institut sunt prezenţi în viaţa culturală şi socială a ţării, prin conferinţe/prelegeri, apariţii în mass-media (participare la emisiuni despre probleme de limbă, cursuri de limbi străine, emisiuni de cultură, interviuri la radio şi TV, articole, interviuri în presa scrisă), traduceri lingvistice, participări la târguri de carte, lansări de cărţi în ţară şi în străinătate etc.

 

CAP. VI. Structura Institutului

 

Art. 36. – (1) Institutul cuprinde în momentul de faţă următoarele departamente:

 

a. Şase departamente de cercetare-dezvoltare:

 

I. Etimologie;

 

II. Lexicografie şi lexicologie;

 

III. Gramatică;

 

IV. Dialectologie şi onomastică;

 

V. Limbă literară şi filologie;

 

VI. Romanistică.

 

b. Centrul de informare, analiză şi consultanţă;

 

c. Un departament funcţional: Departamentul administrativ, financiar-contabil şi de resurse umane.

 

(2) Structura organizatorică a Institutului este prezentată sintetic în organigrama din anexă.

 

(3) Structura organizatorică a Institutului poate fi modificată în funcţie de necesităţi, cu acordul conducerii Academiei Române.

 

Art. 37. Unele programe/proiecte se realizează prin colaborarea unor cercetători din mai multe departamente şi/sau prin colaborare cu instituţii/persoane din ţară/străinătate (unităţi de cercetare, universităţi, academii, reţele, cercetători, personal didactic universitar).

 

Art. 38. – (1) Şeful de departament/program/proiect de cercetare asigură coordonarea unui departament/program/proiect de cercetare pentru realizarea proiectelor/programelor de cercetare specifice domeniului, precum şi a cercetărilor interdisciplinare, îndeplinind atribuţiile prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă.

 

(2) Şeful de departament este desemnat de director.

 

(3) Poate ocupa funcţia de şef de departament de cercetare candidatul care are cel puţin gradul de cercetător ştiinţific III şi titlul de doctor în filologie.

 

(4) Temporar şi prin delegare poate îndeplini această funcţie şi un cercetător ştiinţific.

 

Art. 39 – (1) Departamentele de cercetare ale Institutului reprezintă structuri flexibile, care îmbină, în grade diferite, specializarea cu o geometrie mai mult sau mai puţin variabilă, în funcţie de cerinţele programelor/proiectelor înscrise la un moment dat în planul de activitate a Institutului.

 

(2) Departamentele se preocupă de asigurarea bazei de date lingvistice şi de prelucrarea acestora pentru a putea fi folosite de propriul departament sau de alte departamente/alţi cercetători din Institut.

 

(3) Departamentele elaborează cercetări fundamentale avansate sau/şi aplicative, care sunt, în general, proiecte de anvergură, realizate în echipă, şi valorificabile prin publicarea în volume, în reviste din ţară şi/sau din străinătate sau pe Internet (tratate, studii, dicţionare, atlase etc.), redactate, în funcţie de specificul proiectului, în limba română sau, în cazuri speciale, în limbi de circulaţie internaţională.

 

(4) Fiecare departament este condus de un şef de departament şi este subordonat directorului Institutului, diverse programe şi proiecte de amploare fiind conduse de un director/şef de program/proiect.

 

(5) În realizarea obiectului său de activitate, fiecare departament colaborează, în general, cu unul sau mai multe departamente ale Institutului sau cu cercetător(i) din alt(e) departament(e).

 

(6) Cu acordul conducerii Institutului, departamentele au relaţii şi cu catedrele de specialitate din facultăţile de profil, cu departamentele de specialitate din cadrul altor unităţi de cercetare, în general, din sistemul Academiei Române, precum şi, eventual, cu alte instituţii publice sau cu agenţi economici privaţi (edituri, potenţiali beneficiari), unele programe/proiecte de mare anvergură fiind realizate prin colaborare cu mai multe unităţi de cercetare din Bucureşti şi/sau din ţară/străinătate sau de către cercetători şi personal didactic universitar.

 

(7) Departamentele sprijină, în funcţie de specificul lor, conducerea Institutului în realizarea relaţiilor ştiinţifice externe, în cadrul convenţiilor de colaborare ale Institutului cu institute, academii, universităţi din străinătate şi al acordurilor de colaborare ale Academiei Române cu alte instituţii academice din lume.

 

(8) Departamentele se preocupă, în limitele posturilor aprobate, de recrutarea, iniţierea şi perfecţionarea continuă a tinerilor cercetători în tehnica cercetării ştiinţifice, în cunoaşterea limbilor străine de circulaţie internaţională şi în folosirea tehnicii informatice; aceştia sunt angrenaţi în lucrul efectiv la programele şi proiectele Institutului, sub îndrumarea unor cercetători cu experienţă.

 

(9) Departamentele se preocupă, în limitele cadrului legislativ în vigoare şi ale bugetului alocat de Academia Română, de acordarea de stimulente şi recompense şi de promovarea în grade ştiinţifice a cercetătorilor care realizează performanţe.

 

(10) Departamentele sprijină eforturile conducerii Institutului de procurare a surselor documentare necesare şi a unei aparaturi cât mai performante prin atragerea în acest scop a unor fonduri extrabugetare, de informatizarea activităţii de cercetare, precum şi de realizarea cercetărilor de teren necesare.

 

(11) Departamentele se preocupă de difuzarea cunoştinţelor obţinute din cercetare, în activitatea de învăţământ, precum şi de participarea la activităţi de cercetare pe plan internaţional.

 

(12) Departamentele sprijină conducerea Institutului pentru implicarea cercetătorilor, după caz, în practica instituţiilor şi organismelor guvernamentale/nonguvernamentale, pentru angrenarea cercetătorilor la fundamentarea unor acţiuni guvernamentale din domeniul limbii (reforma învăţământului, definirea ariilor curriculare şi elaborarea programelor de învăţământ în domeniu), precum şi la sporirea gradului de exprimare corectă, scrisă şi orală, a cetăţenilor.

 

(13) Departamentele îndeplinesc şi alte atribuţii din domeniul lor de activitate, stabilite prin hotărâri ale conducerii Institutului, în concordanţă cu dispoziţiile Academiei Române şi cu prezentul Regulament.

 

Art. 40. – (1) Departamentul de Etimologie are cadomeniu principal de cercetare realizarea celui mai cuprinzător dicționar etimologic al limbii române;

 

(2) Departamentul de lexicografie şi lexicologie are ca domenii principale de cercetare lexicografia (mono-, bi- şi, mai rar, plurilingvă) şi lexicologia, realizând dicţionare de diverse tipuri ale limbii române, studii privitoare la vocabularul limbii române ş.a.

 

(3) Departamentul de gramatică are ca domenii principale de cercetare gramatica descriptivă, normativă şi corectivă a limbii române contemporane, mai rar gramatica istorică a limbii române, precum şi formarea cuvintelor în limba română, realizând gramatici, tratate, studii ş.a.

 

(4) Departamentul de limbă literară şi filologie are ca domenii principale de cercetare istoria limbii române literare, filologia, realizând, în special, studii lingvistice, studii filologice, ediţii (critice) de texte, glosare ş.a.

 

(5) Departamentul de romanistică are ca domenii principale de cercetare lingvistica romanică comparativ-istorică şi contrastivă, problema locului limbii române între limbile romanice, alte limbi romanice, inclusiv spaniola şi spaniola americană, alte idiomuri romanice din România, limbi romanice mai puţin cunoscute în România, creole romanice ş.a., realizând studii, dicţionare ş.a.;

 

(6) Departamentul de dialectologie şi onomastică are ca domenii principale de cercetare varietăţile dialectale ale limbii române din România şi din afara graniţelor ei, în contextul limbilor romanice şi europene, şi onomastica (antroponimia şi toponimia) românească, realizând anchete pe teren, arhive, cercetări, studii, monografii, atlase lingvistice, dicţionare, lexicuri şi volume de texte ş.a.

 

(7)Departamentele de cercetare ale Institutuluiau o structură flexibilă, membrii lor putând colabora la lucrări intercolective, în funcţie de necesităţi.

 

(8) Cercetătorii ale căror specialităţi nu sunt suficient de bine reprezentate numeric în Institut pentru formarea unui departament sunt încadraţi administrativ la departamentul cel mai apropiat ca domeniu şi în care se poate asigura coordonarea şi controlul activităţii lor.

 

Art. 41. – (1) Centrul de informare, analiză, consultanţă şi pregătire, subordonat de asemenea directorului Institutului, desfăşoară activităţi vizând:

 

(a) informarea cercetătorilor din Institut şi a cercetătorilor/personalului didactic/studenţilor ş.a. din ţară şi străinătate în domeniul lingvisticii şi al limbii române, prin gestionarea/optimizarea/informatizarea serviciilor de bibliotecă şi de arhivă, crearea unei Bănci de informare şi documentare lingvistică, a unor inventare de resurse lingvistice, editarea unei publicaţii a Institutului, îngrijirea unor reviste ale Academiei Române, a unor colecţii tematice, schimbul de publicaţii cu străinătatea;

 

(b) analiza lucrărilor de lingvistică apărute anual în România şi elaborarea Bibliografiei româneşti de ligvistică (BRL), precum şi a Bibliografiei lucrărilor străine cu referiri la limba română;

 

(c) oferirea de consultanţă la cerere (în afara obligaţiilor de plan)/în perspectivă pe bază de contracte în scris şi oral (inclusiv telefonic)în probleme privindcorectitudinea exprimării sau a unor analize, atestările, grafiile, sensurile şi etimologiile unor cuvinte sau expresii, adaptarea împrumuturilor, formarea de termeni ştiinţifici şi tehnici pentru instituţii(comisii ale Academiei Române, MECT, Direcţia Topografică Militară (normarea/standardizarea toponimelor), Primăria Capitalei, ASRO, TermRom)şi persoane din ţară şi străinătate;

 

(d) pregătire în aceste domenii.

 

(2) Centrul oferă informare şi consultanţă gratuit şi, în perspectivă, contra cost, pe bază de contracte cu potenţiali beneficiari.

 

(3) Biblioteca Institutului, condusă debibliotecar cu studii superioare de specialitate, pune la dispoziția cercetătorilor peste 50.000 de cărți de specialitate și aproximativ 2400 de titluri de reviste. La sala de lecturăpot fi consultate cca 4000 de volume (dicționare românești și străine, carte-rară, colecții de reviste, atlase). Fondul de carte este îmbogățit constant prin achiziționarea de noi studii de specialitate din fonduri extrabugetare. Biblioteca asigură schimbul internațional al publicațiilor periodice ale Secției de filologie și literatură a Academiei Române (Revue Roumaine de Linguistique, Limba Română, Studii și cercetări lingvistice, Fonetică și dialectologie).

 

Art. 42. – (1) Departamentul administrativ, financiar-contabil şi de resurse umane, subordonat directorului Institutului şi condus de contabilul-şef, este departamentul funcţional care asigură condiţiile organizatorice, financiare şi gospodăreşti pentru desfăşurarea procesului de cercetare.

 

(2) Acest departament realizează operaţiunile specifice şi are relaţii cu departamentele similare ale verigilor ierarhice superioare, în condiţiile legii, atribuţiile membrilor săi fiind specificate în fişele posturilor, anexe la contractele lor individuale de muncă.

 

CAP. VII. Dispoziţii finale

 

Art. 43. Sunt de competenţa Secţiei de filologie şi literatură a Academiei Române:

 

(1)stabilirea proiectelor, organizarea şi îndrumarea cercetării ştiinţifice din domeniul filologiei;

 

(2)coordonarea activităţii Institutului şi urmărirea modului în care se realizează programele lui de cercetare, precum şi viaţa ştiinţifică internă a Institutului;

 

(3)evaluarea Institutului;

 

(4)alcătuirea programelor de proiecte fundamentale şi prioritare ale Academiei Române şi participarea la monitorizarea realizării lor;

 

(5)coordonarea alcătuirii programului de activitate a Institutului, analiza lui, propunerea lui spre aprobare Adunării Generale a Academiei Române şi urmărirea realizării lui;

 

(6)avizarea, în condiţiile legii, a participării la manifestările ştiinţifice internaţionale de profil şi analizarea eficienţei deplasărilor;

 

(7)asigurarea organizării doctoratului în Institut, stabilirea comisiilor de concurs pentru admiterea la doctorat, propunerea de conducători ştiinţifici în domeniul filologiei ş.a. (Statutul Academiei Române, 2009, art. 15);

 

(8)organizarea concursului pentru desemnarea directorului Institutului;

 

(9)recomandarea, dacă este cazul, a retragerii numirii directorului Institutului;

 

(10)avizarea comisiei de concurs pentru funcţiile de director adjunct şi de secretar ştiinţific ale Institutului, un membru al secţiei fiind preşedinte al comisiei;

 

(11)validarea concursurilor pentru posturile de cercetător ştiinţific gradul I şi II;

 

(12)numirea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de director al Institutului;

 

(13)confirmarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de conducere şi a posturilor de cercetare din Institut (Regulamentul pentru ocuparea funcţiilor de conducere în unităţile de cercetare ale Academiei Române, 2012, art. 1 şi 5).

 

Art. 44. Desemnarea a trei membri ai secţiei ca membri ai comisiei de concurs pentru funcţia de director al Institutului este de competenţa preşedintelui Secţiei de filologie şi literatură a Academiei Române (Regulamentul pentru ocuparea funcţiilor de conducere în unităţile de cercetare ale Academiei Române, 2012, art. 14).

 

Art. 45. Secretarul comisiei de concurs pentru desemnarea directorului Institutului este secretarul Secţiei de filologie şi literatură a Academiei Române (Regulamentul pentru ocuparea funcţiilor de conducere în unităţile de cercetare ale Academiei Române, 2012, art. 14).

 

Art. 46. Sunt de competenţa Prezidiului Academiei Române.

 

  1. urmărirea realizării în bune condiţii a programelor de cercetare ştiinţifică ale Institutului;
  2. repartizarea numărului de posturi finanţate pe Institut;
  3. avizarea programelor de cercetare ale Institutului şi aprobarea modificărilor justificate intervenite în cursul anului (Statutul Academiei Române, 2009, art. 35);
  4. Numirea pe postul de director general sau director se face prindecizie a Preşedintelui Academiei Române, pe o perioadă de patru ani, după aprobarea Prezidiului Academiei Române; (Regulamentul pentru ocuparea funcţiilor de conducere în unităţile de cercetare ale Academiei Române, 2012 art. 28)

 

(5)Retragerea, dacă este cazul, a calităţii de director, se face în urma recomandării secţiei, prin decizia Preşedintelui Academiei Române.

 

  1. confirmarea concursurilor pentru posturile de cercetători ştiinţifici gradele I şi II.

 

Art. 47. Aprobarea participării individuale la manifestări ştiinţifice internaţionale, atunci când acestea implică utilizarea de fonduri ale Academiei Române şi angajează în orice mod Academia Română, este de competenţa Biroului Prezidiul Academiei Române (Statutul Academiei Române, 2009, art. 37/2).

 

Art. 48. Sunt de competenţa Preşedintelui Academiei Române:

 

  1. calitatea de ordonator principal de credite;
  2. aprobarea, la propunerea secretarului general, a normativelor de personal, a criteriilor de constituire a departamentelor şi a statului de funcţiuni pentru Institut (Statutul Academiei Române, 2009, art. 38/4);
  3. emiterea deciziei de angajare a directorului Institutului;
  4. retragerea, dacă este cazul, a numirii directorului Institutului.

 

Art. 49. Aprobarea programului de activitate a Institutului este de competenţa Adunării Generală a Academiei Române (Statutul Academiei Române, 2009, art. 31).

 

Art. 50. Propunerea, către preşedintele Academiei Române, a normativelor de personal, a criteriilor de constituire a departamentelor şi a statului de funcţiuni pentru Institut este de competanţa secretarului general al Academiei Române (Statutul Academiei Române, 2002, art. 38/4).

 

Art. 51. Prezentul Regulament intră în vigoare după avizarea sa de către Secţia de filologie şi literatură a Academiei Române.

 

Art. 52. – (1) Informarea fiecărui salariat cu privire la conţinutul prezentului Regulament se realizează prin postarea pe site-ul Institutului, prin difuzare prin şefii de departament şi prin prezentarea în adunarea generală a salariaţilor.

 

(2) Salariaţii vor semna într-un tabel întocmit de secretara Institutului că au luat cunoştinţă de prezentul Regulament.

 

(3) Salariaţii angajaţi ulterior intrării în vigoare a prezentului Regulament vor fi adăugaţi în tabelul menţionat în alin. (2) şi vor semna că au luat cunoştinţă de prezentul Regulament;

 

(4) Orice modificare ce intervine în conţinutul Regulamentului este supusă procedurilor de informare prevăzute la alin. (1) – (3).

 

Art. 53. Conform prevederilor legale şi prezentului Regulament, consiliul ştiinţific elaborează un Regulament intern.

 

Art. 54. Urmărirea aplicării şi respectării prezentului Regulament se realizează de către directorul Institutului.

 

Art. 55. – (1) Modificarea prezentului Regulament se poate realiza din iniţiativa directorului sau a 2/3 din membrii consiliului ştiinţific, în cazul în care necesităţile de organizare şi conducere o impun.

 

(2) În cazul în care consiliul ştiinţific decide organizarea activităţii de cercetare pe bază de contracte, prevederile prezentului Regulament vor fi adaptate corespunzător.

 

(3) Personalul Institutului beneficiază de următoarele sărbători legale, declarate prin lege ca fiind nelucrătoare, altele decât zilele de sâmbătă și duminică: 1 – 2 ianuarie, prima și a doua zi de Paști, 1 mai, prima și a doua zi de Rusalii, 15 august (Legea 202/2008), 30 noiembrie (Legea 147/2012), 1 decembrie, prima și a doua zi de Crăciun, două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora.

 

NB Prezentul Regulament a fost completat cu alin. (3) la art. 54, în conformitate cu Legea 202/2008, Legea nr. 147/2012, care modifică art. 139 din Codul Muncii (Legea 53/2002).

 

Versiune verificată în luna ianuarie 2013.

 

Actualizat/completat conform:

 

Legii nr. 752/2001, republicată în MO nr. 299/2009; Statutului Academiei Române 2002, actualizat în 2009; Regulamentului pentru ocuparea funcţiilor de conducere în unităţile de cercetare ale Academiei Române, actualizat în 2012; Ordinului nr. 6560 din 20 decembrie 2012.

 

Ultima actualizare în Miercuri, 19 Iunie 2013 10:41
 


Motorizat de Joomla!. Designed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.